ارزیابی کمی تاثیر عملیات آبخیزداری در حوزه‌ی آبخیز حاجی قوشان، استان گلستان

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش اثرات اجرای اقدامات آبخیزداری در آبخیز حاجی‌قوشان با مساحتی در حدود 2200 کیلومترمربع واقع در استان گلستان به‌صورت کمی با روش‌های منحنی جرم مضاعف،‏ منحنی تداوم جریان و رژیم هیدرولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. منحنی جرم مضاعف نشان داد که اقدامات صورت گرفته نقش چندانی روی کاهش دبی‌های روزانه نداشته است. بررسی روش رژیم هیدرولوژیکی دو ایستگاه نیز نشان داد،‏ مقدار متوسط دبی روزانه و دبی اوج سیلاب در دوره بعد از عملیات کاهش یافته است. همچنین بر‌اساس مشخصات آماری دبی‌های روزانه و منحنی تداوم جریان،‏ کاهش دبی‌های بالا،‏ افزایش تداوم جریان،‏ کاهش سیلاب و خشکسالی هیدرولوژیکی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative impact evaluation of watershed management practices (WMPs) in Hajighoshan watershed, Golestan province

نویسندگان [English]

  • Yosef Nabipoor
  • Mehdi Vafakhah
  • Hamidreza Moradi
چکیده [English]

In order to accomplish of the present research, evaluation of watershed management practices (WMPs) were investigated using quantitative methods, including double mass curve, flow duration curve and hydrologic regime analysis in Hajighoshan basin comprises 2200 km2 area located in Golestan province. The double mass curve showed few effects of measures in daily discharge reduction. The hydrologic regime analysis of two stations showed that mean daily discharge and peak flood is reduced during post period of measures implementation. Also based on the statistical characteristics of daily discharge and flow duration curve, reducing the peak flow, increasing the flood duration, decreasing the flood events and increasing the hydrological drought were observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrologic Regime
  • Flow Duration Curve
  • Watershed Management Practices
  • Double Mass Curve
  • Evaluation