تحلیل نیمرخ سطح آب در سرریز جانبی لبه‌پهن ذوزنقه‌ای با استفاده از تبدیل موجکی هار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سرریزهای جانبی سازه‌هایی هستند که در کنار یک آبراهه یا کانال نصب می‌شوند و زمانی که ارتفاع جریان از تاج آن‌ها بالاتر رود جریان اضافی از روی آن‌ها عبور کرده و وارد کانال فرعی می‌شود. در این مطالعه حل معادله دیفرانسیل نیمرخ سطح آب در سرریز جانبی به روش موجک هار ارائه شده است. همچنین با استفاده از مدل آزمایشگاهی نیمرخ‌های سطح آب بالای سرریز جانبی ذوزنقه‌ای شکل برای عرض،‏ شیب جانبی و ارتفاع سرریز مختلف اندازه‌گیری و با نیمرخ محاسبه شده با استفاده از حل عددی معادلات سرریز جانبی به روش موجک هار مقایسه شد. کمترین میزان درصد خطای محاسبه y1 (خطای بیشینه) در سرریز با شیب جانبی 1.5،‏ عرض 8 سانتی‌متر و ارتفاع 10 سانتی‌متر،‏ 1.5 درصد مشاهده شد. دقت پیش‌بینی نیمرخ سطح آب با استفاده از روش موجک هار با افزایش ارتفاع و شیب جانبی سرریز افزایش می‌یابد. همچنین روش موجک هار با روش رانج کوتای مرتبه چهار مقایسه شد. ضریب همبستگی روش موجک هار با داده‌های آزمایشگاهی بیشتر از 0.979 محاسبه شد که بالاتر بودن ضریب همبستگی این روش نسبت به روش رانج کوتا نشان دهنده آن است که عمق‌های محاسبه شده از روش موجک هار در سرریز ذوزنقه‌ای با نتایج آزمایشگاهی هماهنگی بهتری نسبت به روش رانج کوتا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of water surface profile over trapezoid broad-crested side weir by using Haar wavelet transform

نویسندگان [English]

  • Sareh Sayari
  • Majid Rahimpour
  • Hadis Haddady
چکیده [English]

Side weirs are structures that are installed along a channel and when the height of water is exceeding the crest, extra flow inters to the subsidiary channel. In this research, a solution for differential equation of water surface profile over trapezoidal broad-crested side weir in rectangular channels based on the Haar wavelet transform method is reported. Also, the water surface profiles for different width, height and side slope of the weir were measured and compared to those calculated by using the Haar wavelet method. The Lowest error percentage in calculating y1 (maximum error) was observed in the side slop of side weir of 1.5, width of 8 and height of 10 cm. When height and side slope of the side weir were increased, the accuracy of water surface profile estimations using the Haar wavelet method was decreased. The Haar wavelet method is also compared with Runge-Kutta Method. The correlation coefficient of Haar wavelet method and experimental data was more than 0.979 which was greater than the calculated one for the Runge-Kutta method. This result indicates that the Haar wavelet method can estimate the water depths with higher accuracy than the Runge-Kutta method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broad
  • crested side weir
  • water surface profile
  • Haar wavelet
  • Wavelet transform
  • Runge
  • Kutta method