ارزیابی کارایی مدل‌های برآورد بار رسوبی معلق در شمال و غرب ایران (مطالعه موردی: رودخانه‌های قره‌سو و تجن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در بسیاری از رودخانه‌های کشور فقط در تعدادی از روزهای سال دبی و غلظت رسوب معلق اندازه‌گیری می‌شود. به همین دلیل به کارگیری روش‌هایی که قابلیت تخمین و پیش‌بینی رسوب را با استفاده از داده‌های کم و ناقص دارا باشند،‏ اجتناب‌ناپذیر است. این پژوهش برای مقایسه کارایی برخی روش‌های دسته‌بندی داده در تهیه منحنی سنجه‌رسوب و 6 روش هیدرولوژیکی برآورد بار رسوبی معلق در دو ایستگاه هیدرومتری در دو منطقه اقلیمی متفاوت در غرب و شمال ایران (قورباغستان در رودخانه قره‌سو و کردخیل در رودخانه تجن) انجام شد. نتایج نشان داد که مقدار رسوب معلق تخمینی در روش‌های منحنی سنجه معمولی،‏ Smearing و (در حالت روش کلی و سال پر‌آب و کم‌آب) در ایستگاه قورباغستان کمتر از مقدار مشاهده‌ای بوده و در روش‌های CF1،‏ CF2،‏ FAO و (در حالت فصول هیدرواقلیمی،‏ فصول اصلی و روش ترکیبی) بیشتر از مقادیر مشاهده‌ای بوده است در حالیکه در ایستگاه کردخیل به طور تقریبی در تمامی حالت‌های تفکیک داده‌ها بجز مدل FAO نتایج تمامی مدل‌های مورد بررسی کمتر از مقادیر مشاهده‌ای بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance evaluation of suspended sediment load prediction models in North and West of Iran (Case study: Gharasoo and Tajan rivers)

نویسندگان [English]

  • Jabar Hadi Ghorghi
  • Abdulvahed Khaledi Darvishan
چکیده [English]

The discharge and suspended sediment concentration are measured only in a few days of the year in most Iranian rivers. Therefore, application of methods which can estimate and forecast the sediment load with the short term or interrupted data is inevitable. The present research was conducted to compare the performance of some data grouping methods for sediment rating curve preparation and another 6 hydrological methods for estimation suspended sediment load in two hydrometric stations located in two different climatic zones of Iran (Ghorbaghestan station located on Gharasoo River and Kordkheil station located on Tajan River). Results showed that in Ghorbaghestan station, the estimated suspended sediment resulted from the sediment rating curve, Smearing and LQMLE methods (in total mode, wet and dry year) were underestimated, while, in the FC1, FC2, FAO, and LQMLE methods (in hydro-climatic and main seasons and composite modes), were overestimated.In Kordkheil station, except FAO method, the estimated suspended sediment resulted from all studied methods were underestimated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sediment Rating Curve
  • Hydro
  • Climatic Seasons
  • Gharasoo River
  • Tajan River
  • Suspended Sediment Load