دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 50، آبان 1402 (پائیز - در حال تکمیل) 
اثر آبیاری با آب شور مغناطیسی‌شده بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

10.22034/iwrj.2023.14264.2500

سید محمد جواد میرزایی؛ مجتبی خوش روش؛ وحید شمس آبادی؛ زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ مسعود پورغلام آمیجی


فشارهای هیدرودینامیکی نوسانی کف حوضچه‌های آرامش پرش هیدرولیکی مستغرق

10.22034/iwrj.2023.14312.2510

سید نصراله موسوی؛ علی ابراهیم‌زاده؛ پویا اللهویردی پور؛ محمدعلی قربانی