دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 50، آبان 1402 (پائیز) 
اثر آبیاری با آب شور مغناطیسی‌شده بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

10.22034/iwrj.2023.14264.2500

سید محمد جواد میرزایی؛ مجتبی خوش روش؛ وحید شمس آبادی؛ زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ مسعود پورغلام آمیجی