دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 48، اردیبهشت 1402 (بهار ) 
بررسی تاثیر سطوح مناسب تغذیه مصنوعی و مدیریت سیلاب در دشت شهریار بر منابع آب زیرزمینی

10.22034/iwrj.2023.14153.2472

نیما صالحی‌شفا؛ حسین بابازاده؛ فیاض آقایاری؛ علی صارمی؛ محمدرضا غفوری؛ مسعود صفوی؛ علی پناهدار