مطالعات سینتیک، تعادل و ترمودینامیک جذب زیستی جیوه از محلول‌های آبی توسط پسماند ساقه کانولا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی استهبان، استهبان، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

امروزه حذف فلز سنگین جیوه از منابع آبی به دلیل مشکلاتی که برای سلامت انسان و محیط‌زیست به وجود می‌آورد، توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. در این پژوهش از پسماند ساقه کانولا جهت حذف فلز سنگین جیوه از محلولهای آبی در سیستم ناپیوسته و در شرایط مختلف (pH، دما، زمان تماس، غلظت اولیه جیوه و میزان جاذب) استفاده شد. برای این منظور، خصوصیت جاذب توسط روش‌های مختلفی نظیر طیف‌سنج مادون‌قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی، سطح مخصوص و بار صفر بستر تعیین گردید. نتایج نشان داد که مقادیر بهینه pH، میزان جاذب، زمان تماس، غلظت اولیه و دما به ترتیب برابر با ۷، 2 گرم بر لیتر، 12۰ دقیقه، 2 میلی‌گرم بر لیتر و 6۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. از بین مدل‌های هم‌دمای مورد استفاده (لانگمویر، فروندلیچ، لانگمویر-فروندلیچ و ریدلیچ-پترسون)، مدل فروندلیچ برازش بهتری بر روی ‌داده‌های آزمایشگاهی داشته که نشان‌دهنده جذب چند لایه فلز جیوه بر روی سطح جاذب می‌باشد. حداکثر ظرفیت جذب جاذب بر اساس معادله لانگمویر-فروندلیچ، 4/58 میلی‌گرم بر گرم بدست آمد. نتایج نشان داد که روند جذب یون جیوه پیروی بهتری از مدل شبه مرتبه دوم داشته که نشان‌دهنده جذب شیمیایی جیوه توسط جاذب می‌باشد. پارامترهای ترمودینامیکی (ΔG°، ΔH° و ΔS°) نشان دادند که جذب جیوه روی پسماند ساقه کانولا در محدوده دمایی 2۵ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد امکان پذیر، گرماگیر و خود به خودی می‌باشد. مقادیر مثبت آنتروپی نشان‌دهنده افزایش بی‌نظمی در فاز مشترک جاذب و محلول جیوه در طول فرآیند جذب با افزایش دما است. نتایج واجذب (بازیابی جاذب) نیز نشان داد که در شرایط بهره‌گیری از اسیدکلریدریک ۲/۰ مولار، 8۶ درصد جاذب بازیابی می‌گردد. این مطالعه نشان می‌دهد که پسماند ساقه کانولا پتانسیل تبدیل شدن به یک جاذب موثر و اقتصادی برای حذف یون های جیوه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Kinetic, equilibrium, and thermodynamic studies of biosorption of mercury from aqueous solutions by canola stalks waste

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Amiri 1
  • Ahmad Emadi 2
  • Saber Jamali 3
1 Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, Fasa University, Fasa, Iran.
2 MSc Graduate, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Estahban Islamic Azad University, Estahban, Iran
3 PhD Candidate, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Mercury (II) is widely applied in electricity generation and industrial production such as chlor-alkali, plastics, metallurgy, and electronics. Due to its volatility, persistence, and bioaccumulation, mercury (II) has been considered as one of the most toxic metals which can affect the health of human beings. Long-term exposure to large amounts of mercury (II) would harm the human brain, heart, kidneys, lungs, and even the immune system. Therefore, the removal of excess mercury (II) from water resources has attracted much attention. According to the Environmental Protection Agency (EPA), the permissible limits for mercury (II) in drinking water and wastewater are 0.001 and 0.005 mg L−1, respectively. According to the literature, there are several conventional technologies for mercury (II) removal from wastewater consisting of coagulation and flocculation, oxidation or ozonation, membrane separation, and adsorption. Most of these methods suffer from drawbacks like high capital and operational costs and there are problems in the disposal of the residual metal sludge. Recently, biosorption has become the focus of attention to remove mercury (II) ions because it has high efficiency, low cost, the possibility of metal recovery, and regeneration of the adsorbent. The high cost of common adsorbents such as activated carbon has inspired a search for suitable low-cost adsorbents. Canola is the world’s third-largest oilseed crop, after soybean and palm, and is a good candidate for adsorbent in the adsorption-desorption process. Canola stalk is considered as easily-available lignocellulosic waste all over the world because the production and use of vegetable oil are increasing and canola is extensively used for this purpose; therefore, canola stalk can be easily found due to its characteristics and it has been used in several studies to remove pollutants. The canola stalk was collected from cropland in a suburb of Fars, Iran, which was later followed by washing with distilled water to remove dust impurities, and then dried completely in natural sunlight. The dried materials were crushed into fine particles with the help of an electric mill. In this research, canola stalks waste was used to remove mercury (II) from aqueous solutions in a batch system under different conditions (pH, temperature, contact time, initial concentration of mercury (II), and adsorbent dosage). In this context, the adsorbent was characterized by several techniques including Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM), BET surface area, and zeta potential. Furthermore, the adsorption of mercury (II) has been studied in terms of pseudo-first-order and pseudo-second-order kinetic models, and the Langmuir, Freundlich, Langmuir–Freundlich and Redlich–Peterson adsorption isotherm equations are applied to the experimental data to obtain information about the interaction between the mercury (II) and the canola stalks waste. The results showed that the optimal values of pH, adsorbent dosage, contact time, initial mercury (II) concentration and temperature were 7, 2 g L-1, 120 min, 2 mg L-1, and 60oC, respectively. Among the used isothermal models (Langmuir, Freundlich, Langmuir-Freundlich, and Ridlich-Peterson), the Freundlich model has a better fit on the experimental data, which indicates the multilayer adsorption of mercury (II) on the adsorbent surface. The maximum adsorption capacity of the adsorbent was found to be 58.4 mg g-1 according to the Langmuir-Freundlich isotherm model. The results showed that the mercury ion adsorption process followed the pseudo-second-order model, which indicates the chemical adsorption of mercury by the adsorbent. The thermodynamic parameters (ΔG°, ΔH°, and ΔS°) demonstrated that the adsorption of mercury (II) on canola stalks waste was feasible, endothermic, and spontaneous between 25 and 60 °C. The negative values of ΔG° confirm the feasibility of the process and also the spontaneous nature of adsorption with a high preference for mercury (II) by canola stalks waste. The positive value of ΔS˚ revealed the increased randomness at the adsorbent-mercury (II) solution interface during the adsorption process with increasing temperature. The adsorption process can be classified as physical adsorption and chemisorption by the magnitude of the enthalpy change. It is accepted that if the magnitude of enthalpy change is lesser than 84 kJ/mol, then the adsorption is physical. However, chemisorption takes place in the range of 84–420 kJ/mol. The value of enthalpy (38.06 kJ/mol) suggests that physisorption is much more favorable for the adsorption of mercury (II) by canola stalks waste. The desorption efficiency of mercury (II) using 0.2 M HCl was 86%. This study suggests that canola stalks waste has the potential to become an effective and economical adsorbent for the removal of mercury (II) ions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multilayer adsorption
  • pseudo-second-order model
  • Freundlich
  • desorption