بررسی میزان اثربخشی توصیه‌های فنی به زراعی در بهبود بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای (مطالعه موردی: اراضی منطقه شمال خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

2 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی

چکیده

شمال استان خوزستان از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی ایران به شمار می‌رود. با اجرای طرح احیای اراضی خوزستان (طرح ولایت) بستر مناسبی برای افزایش تولید محصولات زراعی و باغی در مناطق تحت پوشش آن فراهم گردیده است. ترویج یافته‌های تحقیقاتی برای استفاده صحیح از منابع آب، خاک و نهاده‌های کشاورزی برای افزایش عملکرد و بهره‌وری آب از اهداف مهم اجرای سایت‌های الگویی و پایلوت‌های افزایش عملکرد در این مناطق بود. برای این منظور 11 مزرعه ذرت در سال 1397 در محدوده فاز اول طرح احیای اراضی شمال استان خوزستان انتخاب و در آن‌ها توصیه‌های فنی پیاده شدند. در هریک از مزارع منتخب میزان آب آبیاری در طول فصل زراعی اندازه‌گیری شد و عملکرد دانه و بهره‌وری فیزیکی آب آبیاری تعیین و با داده‌های مزارع اطراف هر سایت (تیمار شاهد) مقایسه شد. نتایج نشان داد که در تیمار شاهد میانگین عملکرد دانه ذرت و بهره‌وری فیزیکی آب به ترتیب 6450 کیلوگرم در هکتار و 8/0 کیلوگرم در مترمکعب بود که با اعمال راهکارهای فنی استفاده از طول بهینه در آبیاری جویچه‌ای، کاهش جریان ورودی (روش کات بک)، کم خاک‌ورزی، تغذیه متعادل، مدیریت آفات، بیمارگرها و علف‌های هرز به 7232 کیلوگرم در هکتار و 1 کیلوگرم بر مترمکعب افزایش یافت و این افزایش از نظر آماری در سطح 1 درصد معنی‌دار بود (001/0p=).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Implementation of technical recomendations in farms and its impact on grain corn water productivity Improvement (Case study: farms of North Khuzestan region)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khorramian 1
  • Ali Reza Tavakoli, 2
1 Assistant Professor Agricultural Engineering Research Department. Safiabad Agricultural Research and Education and Natural Resources Center, AREEO, Dezful, Iran
2 Agricultural Engineering Research Instituter
چکیده [English]

The North of Khuzestan province is one of the most important agricultural hubs of Iran. With the implementation of the Khuzestan Land Reclamation Plan (Provincial Plan), a suitable platform has been provided to increase field and horticulture crops production. Promoting research findings for proper applying of water resources, soil and agricultural inputs to increase water performance and productivity were the important goals of implementing model extension sites and pilots in these areas. For this purpose, 11 farms were selected in 2017, to apply technical recommendations. In each of the selected farms, the amount of irrigation water was measured during the cropping season, and the corn grain yield and physical irrigation water productivity were determined and compared with the data of the fields around each site (control treatment). The results showed that in the control treatment, the average grain corn yield and physical irrigation water productivity were 6450 kg ha-1 and 0.8 kg m-3, respectively, which by applying technical solutions of using the optimal length in furrow irrigation, reducing the inflow (cutback method), applying minimum tillage, management crop nutrition, pest management, pathogens and weeds increased to 7232 kg ha-1 and 1 kg m-3 and this increasing was statistically significant at 1% level (p=0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • model extension sites
  • physical irrigation Water Productivity
  • Khuzestan
  • Maize