دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 51، بهمن 1402 (زمستان) 
مشخصات جریان متلاطم حول صفحات متصل به ساحل

10.22034/iwrj.2023.14436.2538

سارا احمدی عدلی؛ اکرم عباسپور؛ علی حسین زاده دلیر؛ جواد پارسا