تحلیل دینامیکی سیاست‌های مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی مبتنی بر همبست آب-غذا-انرژی (مورد مطالعاتی: استان البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران

2 استاد گروه عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران

3 گروه علوم و مهندسی آب؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد شهر قدس؛ دانشکده کشاورزی؛ تهران؛ ایران.

چکیده

طبق رتبه‌بندی انستیتوی جهانی منابع، ایران با رتبه 14 استرس آبی در جهان، در بین 20 کشوری که بالاترین استرس منابع آبی را در جهان دارند، قرار دارد. روند فعلی برداشت از منابع آب زیرزمینی در ایران یک روند ناپایدار است و ادامه آن آسیب‌های جبران‌ناپذیر جدی بر کمیت و کیفیت آبخوان‌ها خواهد زد. در میان رویکردهای مدیریت پایدار منابع آب، همبست آب-غذا-انرژی مقدمات لازم جهت مدیریت پایدار منابع محدود موجود را به صورت یکپارچه فراهم می‌آورد. پژوهش حاضر به تحلیل دینامیکی سیاست‌های مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی بر مبنای همبست آب-غذا-انرژی پرداخته و راهکارهای مدیریت پایدار منابع آب زیرمینی را با توجه به روند تغییرات جمعیت، رشد اقتصادی و توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ‌است. برای این منظور مدل پویایی سیستم با استفاده از داده‌های استان البرز طراحی شد. با توجه به نتایج تحلیل حساسیت، سناریوهای بهبود امنیت منابع آب زیرزمینی شامل: سناریو بهره‌برداری بهینه منابع تامین آب شامل سیاست تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها: سیاست مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز و کنترل برداشت‌های غیرمجاز و سیاست احداث و بهره‌برداری سامانه های ذخیره سازی و استحصال آب باران و پساب فاضلاب خاکستری و استفاده مجدد، سناریو مدیریت تقاضای آب کشاورزی شامل سیاست‌های سیاست توسعه سیستم‌های آبیاری، سیاست ترویج الگوی کشت مناسب با شرایط اقلیمی و توان اکولوژیکی و سیاست کاهش ضایعات کشاورزی در طول دوره تولید و سیاست توسعه عملکرد محصولات کشاورزی و توسعه کشت مکانیزه و سناریو مدیریت تقاضای انرژی الکتریکی شامل سیاست‌های سیاست بهینه‌سازی مصرف و کاهش اتلاف انرژی الکتریکی، سیاست احداث نیروگاه بازیافت حرارت از فرآیندهای صنعتی، سیاست بهره‌برداری از پتانسیل انرژی تجدیدپذیر خورشیدی طراحی نتایج ارزیابی گردید. یافته‌های مدل دینامیکی نشان داد سیاست ترکیبی به عنوان بهترین راهکارهای امنیت منابع آب زیرزمینی در راستای مدیریت پایدار منابع آب خواد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic Analysis of Sustainable Management Policies of Underground Water Resources Based on Water-Food-Energy Nexus (Case Study: Alborz Province)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rahmani 1
  • Seyed Habib Musavi-Jahromi 2
  • Hossein Hassanpour Darvishi 3
1 PhD Candidate, Department of Civil Engineering, Engineering and Management of Water Resources, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Civil Engineering-Water Resources Engineering and Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction:

According to the ranking of the World Resources Institute, Iran ranks 14th in water stress in the world, and is among the 20 countries with the highest water stress in the world. The current process of extracting underground water resources in Iran is an unstable process and its continuation will cause serious irreparable damage to the quantity and quality of aquifers. The security of underground water resources is considered more complicated in some provinces of Iran due to the degree of dependence on underground water resources. About 85% of the water needed in Alborz province is supplied by relying on ground water sources, and the population growth of Alborz province is more than three percent and twice the average population growth of the country. This has caused Alborz province to suffer unbalanced development in all fields; Alborz water resources are not able to respond to this unbalanced development and this has caused water tension in Karaj metropolis and surrounding cities and even villages. The unbalanced development process of Alborz province in recent years has aggravated the security crisis of underground water resources and water stress. With the growth of demand in the future, the competition for water resources will increase and the sustainable management of underground water resources is considered as a challenge in the region. Among the approaches of sustainable management of water resources, Water-Food-Energy Nexus provides the necessary prerequisites for the sustainable management of existing limited resources in an integrated manner.

Methods:

The present study deals with the dynamic modeling of sustainable management of underground water resources based on the security of water-food-energy nexus resources and analyzes the solutions of sustainable management of underground water resources according to the trend of population changes, economic growth and the development of renewable energy sources. It is for this purpose, a dynamic model was designed using time series data, and after validation, the model was simulated in a twenty-year horizon. The base year in the model is 2011, and time series data from 2011 to 2016 were used to evaluate the behavioral validity of the model. Validation of the model included goodness of fit tests, dimensional consistency tests, boundary adequacy tests, behavior reproduction tests, and integration error tests. Also, in terms of behavior, the behavior of the model variables was approved by the experts.

Results:

According to the results of model sensitivity analysis and feasibility studies of operational plans for water resources management in Alborz province and with the participation of Alborz regional water policy makers, three scenarios to improve the security of underground water resources with regard to the link between the security of water and food resources -Energy was considered: 1- The security of underground water resources based on the optimal exploitation of water supply resources, including the policy of artificial feeding of aquifers: the policy of blocking unauthorized wells and controlling withdrawals. Unauthorized and the policy of building and operating systems for storing and extracting rainwater and gray sewage effluent and reuse, 2- The security of underground water resources based on the management of agricultural water demand, including the policies of the development policy of irrigation systems, the policy of promoting the model suitable cultivation with climatic conditions and ecological power and the policy of reducing agricultural waste during the production period and the policy of developing the performance of agricultural products and the development of mechanized cultivation and 3- the security of underground water resources based on the management of electric energy demand, including the policies of the policy of consumption optimization and Reduction of electrical energy loss, the policy of building a power plant for heat recovery from industrial processes, the policy of exploiting the potential of solar renewable energy was designed and a group of policies were identified. The findings of the WFEN-SD model indicate that the combined policy is the best solution for the sustainable management of underground water resources and includes: artificial feeding of the aquifer 10 million cubic meters annually; Organizing and controlling withdrawal from wells; Exploitation of gray wastewater and reuse and supply of 10% of agricultural water; 10% development of irrigation efficiency with new irrigation systems; 10% reduction in agricultural waste; 10% development of agricultural products yield by seed improvement, plant preservation and pest control and mechanized cultivation support policies; 5% reduction of electrical energy loss in combined cycle power plant and development of solar pumping systems in the agricultural sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Groundwater Resources Management
  • Dynamic analysis of policies
  • Water-Food-Energy Nexus