دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 35، دی 1398 
تأثیر فیلم‌های شیمیایی بر کاهش تبخیر پساب‌های اسیدی مجتمع مس سرچشمه

صفحه 11-16

حمیده افخمی؛ حسین ملکی نژاد؛ عصمت اسماعیل زاده؛ خداکرم غریبی؛ ابوالفضل عزیزیان


بررسی تأثیر شیب جانبی کانال ذوزنقه ای بر تنش برشی بستر و مشخصات پرش هیدرولیکی با استفاده از مدل Flow3D

صفحه 103-112

صابر ابراهیمیان؛ هومن حاجی کندی؛ محمود شفاعی بجستان؛ سعید جمالی؛ ابراهیم اسدی


مروری بر مدلهای بیلان آب: بررسی مدلهای ریاضی مفهومی برای حوضه آبریز

صفحه 125-136

سید سجاد رضوی کهنموئی؛ کامران داوری؛ مهری شاهدی؛ فاطمه طالبی؛ عطا جودوی


ایزوترم جذب فلز سنگین سرب از محیط آبی توسط جاذب های زیستی

صفحه 149-157

موسی محمدپور؛ علی افروس؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم پذیرا