دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 34، مهر 1398 
مطالعه آزمایشگاهی ساختار جریان آشفته در یک کانال مستقیم با بستر زبر

صفحه 1-8

سید حسین مهاجری؛ اکبر صفرزاده؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ مسعود قدسیان


اندازه‌گیری غلظت برخی فلزات سنگین در نمونه های آب شرب در شبکه آبرسانی شهر زنجان

صفحه 19-26

مهدی امانلو؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ محمدرضا یافتیان؛ عباسعلی زمانی


مدل سازی کمی آبخوان بجنورد با تاکید بر لایه بندی آن

صفحه 39-50

مینا تاج آبادی؛ علینقی ضیائی؛ کامران داوری؛ عزیزالله ایزدی


بررسی وضعیت سفره آب زیرزمینی دشت جیرفت و مقایسه هزینه پمپاژآب از چاه با پمپ های دیزلی و برقی

صفحه 107-115

ابراهیم محمدی سلیمانی؛ مجید احمدیان؛ محسن شوکت فدایی؛ علی کرامت زاده؛ ابوالفضل محمودی


تحلیل اقتصادی پوشش در کانال های انتقال آب بروجن

صفحه 117-126

احسان توکلی؛ بهزاد قربانی؛ علیرضا توکلی


حذف نیترات از آبهای زیرزمینی بصورت درجا با منابع کربنی مایع

صفحه 147-159

فریده انصاری سامانی؛ سید حسن طباطبائی؛ فریبرز عباسی؛ ابراهیم علایی