کارایی روش آبیاری قطره ای در مزارع گوجه فرنگی در شرایط شور بودن منابع آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در دهه‌های اخیر، استفاده از آب‌های شور در تولید محصولات کشاورزی به‌دلیل کاهش منابع آب شیرین رشد چشمگیری داشته است. ولی استفاده بی خطر از آب شور مستلزم مدیریت صحیح آبیاری است. این پژوهش برای بررسی اثر شوری آب بر عملکرد، کارایی مصرف آب و کیفیت میوه گوجه‎فرنگی تحت روش آبیاری قطره‎ای نواری طی یک فصل زراعی (90-1389) در استان بوشهر با شرایط آب و هوایی خشک و نیمه­خشک اجرا شد. آزمایش به‌صورت کرت‎های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار سطح شوری آب آبیاری (شامل 1.1، 3.5، 5.5 و 7.5 دسی‌زیمنس بر متر) و سه سطح دور آبیاری (شامل 2، 4 و 7 روز) با سه تکرار انجام شد. طبق نتایج، با افزایش دور آبیاری از 2 روز به 7 روز مقادیر میانگین‎ عملکرد محصول (Y)، کارایی مصرف آب آبیاری (IWUE) و وزن میوه (FW) به‌ترتیب 20، 19 و 26 درصد کاهش داشتند. همچنین، با افزایش شوری آب آبیاری از dS.m-1 1.1 به dS.m-1 7.5 این مقادیر به‌ترتیب 33، 39 و 32 درصد کاهش داشتند. به طور کلی، تحت شرایط آب و هوایی و ویژگی‌های خاک محل آزمایش، کاهش عملکرد محصول در اثر شوری آب به مراتب کمتر از مقادیر گزارش شده در نشریة 29 فائو (آیرز و وستکات، 1985) بود. همچنین، با افزایش دور آبیاری و شوری آب آبیاری کیفیت میوه به لحاظ میزان مواد جامد محلول (TSS) افزایش داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of drip irrigation method in tomato fields under salinity conditions of water resources

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Nowroozi
  • Mokhtar Zolfi Bavariani
چکیده [English]

In recent decades, the use of saline water in agricultural production has increased dramatically due to the reduction of fresh water resources. But, safe use of saline water requires proper irrigation management. This experiment was carried out to study the effects of water salinity on yield, water use efficiency and fruit quality of drip irrigated tomatoes in southern Iran (Bushehr) with arid and semi-arid weather during one cropping season (۲۰۱۰-۲۰۱۱). The experiment was designed as split plot in a randomized complete block design (RCBD) with four levels of water salinity (۱.۱, ۳.۷, ۵.۵ and ۷.۵ dS.m-۱) and three levels of irrigation intervals (۲, ۴ and ۷ days) with three replications. According to the results, with increasing irrigation interval from ۲ to ۷ days, the mean values of crop yield (Y), irrigation water use efficiency (IWUE) and fruit weight (FW) decreased by ۲۰, ۱۹ and ۲۶% respectively. Also, with increasing salinity of irrigation water from ۱.۱ dS.m-۱ to ۷.۵ dS.m-۱, these values decreased by ۳۳, ۳۹ and ۳۲% respectively. In general, under climatic conditions and soil characteristics of the experiment site, yield loss due to water salinity was far lower than that reported in FAO No. ۲۹ paper (Ayers and Westcott, ۱۹۸۵). Also, with increasing irrigation interval and salinity of water, fruit quality increased in terms of the amount of soluble solids (TSS).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drip-Tape Irrigation
  • Irrigation interval
  • Irrigation water salinity
  • Salt leaching
  • Water use efficiency