دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 32، فروردین 1398 
بررسی لایه بندی حرارتی و اکسیژن محلول در مخزن یک سد بزرگ (مطالعه موردی سد کارون 3)

صفحه 49-57

شیرین السادات طلاکش؛ روح‌الله فتاحی نافچی؛ حسین صمدی بروجنی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ ابراهیم خواجه پور


اثر اعمال مدیریت کم آبیاری در مراحل مختلف رشد گندم بر بهبود بهره وری اقتصادی آن

صفحه 69-77

فهیمه شیرشاهی؛ حسین بابازاده؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ حسن ابراهیمی راد؛ حنیف عبدلی


کاربرد توابع مفصل و الگوریتم‌های هوشمند در تحلیل خشکسالی هواشناسی شاهرود

صفحه 91-104

مهدیه دانش زاده؛ حجت کرمی؛ هادی ثانی خانی؛ سعید فرزین؛ سید فرهاد موسوی


مدل‌سازی نیترات در آبخوان آبرفتی اسدآباد و ارزیابی آسیب‌پذیری

صفحه 105-113

بلال اروجی؛ ثمر مرتضوی؛ زینب فلاح کریمی؛ عباس اروجی


مکانیابی بهینه سنسورهای تشخیص آلودگی در شبکه‌های توزیع آب شهری با لحاظ تعارضات گروداران

صفحه 137-146

ساره سادات ناصری زاده قمصری؛ حسین منتصری؛ محمد پروین نیا؛ محمد رضا نیکو