بررسی میزان تغییرات سطح ایستابی و حجم ذخایر آبی آبخوان های غربی تالاب گاوخونی در دوره آماری 1392-1370

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر، میزان تغییرات سطح آب زیرزمینی و حجم ذخایر آبی آبخوان­های کوهپایه سگزی و مهیار جنوبی طی سال‌های 71-1370 تا 92-1391 مورد بررسی قرار گرفت. بدین‌منظور، متوسط سطح تراز ایستابی آبخوان­ها با استفاده از روش تیسن محاسبه شد. از مقادیر به‌دست ‌آمده، برای محاسبة میانگین سطح تراز ایستابی در محدودة غربی تالاب گاوخونی استفاده شد. سپس، تغییرات سطح ایستابی، تغییرات حجم ذخیرة آبخوان­ها و همچنین متوسط تغییرات پارامترهای مذکور برای نواحی غربی محدودة تالاب محاسبه شد. روند تغییرات سطح ایستابی با استفاده از آزمون من‌کندال مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، به منظور تعیین اثرپذیری تالاب از آبخوان­های اطراف و یا اثرگذاربودن آن بر آبخوان­ها، اقدام به انجام عملیات میدانی و تهیة نقشة سطح تراز ایستابی شد. نتایج نشان داد که سطح ایستابی آبخوان کوهپایه سگزی و مهیار جنوبی تا پایان دورة آماری مورد مطالعه به‌ترتیب 2.75 و 12.83 متر و حجم ذخایر آبی آبخوان‌های مذکور حدود 160 و 300 میلیون مترمکعب کاهش یافته است. به طور کلی، متوسط سطح تراز ایستابی محدودة تالاب گاوخونی در این مدت به اندازة 7.8 متر و متوسط حجم ذخایر آبخوان­ها 229 میلیون مترمکعب کاهش داشته است. نتایج حاصل از بررسی آزمون من‌کندال نیز کاهش معنی­دار سطح تراز آب زیرزمینی آبخوان­های محدودة مطالعاتی را در این بازة زمانی نشان داد. همچنین، نتایج نشان داد که تالاب گاوخونی نقش تغذیه‌کنندگی برای آبخوان­های اطراف خود داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the changes in the water table and the storage of western aquifers of Gavkhouni wetland during 1981-2013

نویسندگان [English]

  • Zohre ebrahimi khusfi
  • abbas ali vali
  • reza ghazavi
  • mohammad khosroshahi
چکیده [English]

In this research, the changes in groundwater table and the volume of water reservoirs of the Kuhpayeh Segzi and southern Mahyar aquifers during the years ۱۹۸۱-۱۹۸۲ to ۲۰۱۲-۲۰۱۳ were investigated. For this purpose, the average level of aquifers' water table was calculated using the Thiessen method. The mean values of the groundwater table obtained from the Kuhpayeh Segzi and southern Mahyar aquifers were recorded as the average level of groundwater table in the Gavkhouni wetland during a ۲۲-years statistical period. Then, changes in the groundwater table and the water volume of Kuhpayeh Segzi and southern Mahyar aquifers, as well as the average changes of the above mentioned parameters were calculated for the wetland area. The trend of groundwater table changes was examined using the Mann-Kendall method. Finally, a hydrodynamic gradient map and field observations were applied to analyze the the interaction of the wetland and its leading aquifers. The results showed that the groundwater table in the Kuhpayeh Segzi and the southern Mahyar aquifers has decreased ۲.۷۵m and ۱۲.۸۳ m, respectively and the water volume of the aquifers was reduced by ۱۶۰ m۳ and ۳۰۰ m۳ per year, respectively, until the end of the statistical period studied. The results of Mann-Kendall test also showed a significant decrease in the level of groundwater table in the studied aquifers during the study period. In general, the level of groundwater and the volume of water resources in the wetland area has declined were ۷.۸ m and ۲۲۹ million m۳, respectively. Also, the results indicated that the Gavkhoni wetland had a nutritional role for the aquifers surrounding during ۲۲ years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mann-Kendall
  • Thiessen
  • Kuhpayeh Segzi
  • Southern Mahyar
  • Isfahan