بررسی اثر قرارگیری لایه بایوچار در محیط متخلخل بر منحنی رخنه و پروفیل توزیع نیترات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فرایند­های زیادی موجب تشدید آلودگی مربوط به نیترات در آب­های زیرزمینی ­می­شوند. آبشویی نیترات از زمین­های کشاورزی، علاوه بر زیان­های اقتصادی ناشی از استفاده بیشتر از کود­های نیتراته، لطمات جبران­ناپذیری به محیط‌زیست می­زند. کاربرد بایوچار در خاک به عنوان یک روش مطلوب برای کاهش آبشویی عناصر غذایی خاک مطرح شده است. این پژوهش با هدف کاربرد بایوچار برگ درخت خرما بر کاهش آبشویی نیترات از خاک و بررسی تأثیر تغییرات افزایشی و کاهشی ضریب انتشار و ضریب ایزوترم جذب بر منحنی رخنه و پروفیل توزیع نیترات انجام شد. در این پژوهش، از مدل HYDRUS-1D برای مقایسه‌ی تغییرات منحنی رخنه و پروفیل توزیع نیترات در نقاط مختلف نمونه خاک استفاده شد. پارامترهای هیدرولیکی بایوچار از طریق اندازه­گیری به دست آمدند. نتایج نشان داد که افزایش مقدار عددی ایزوترم جذب بایوچار باعث می­شود منحنی رخنه نیترات به سمت راست کشیده شده و غلظت نیترات خروجی کاهش یابد؛ در حالی­که با افزایش ضریب انتشار طولی بایوچار، کاهش غلظت نیترات خروجی کاهش یافته و منحنی رخنه به سمت چپ کشیده می­شود. وجود لایه­ی 11 سانتی­متری بایوچار، مقدار نیترات توزیع شده در انتهای ستون را حدود 61 درصدکاهش داد. با افزایش مقدار عددی ایزوترم جذب و کاهش ضریب انتشار بایوچار، سرعت انتقال آلاینده به اعماق خاک کاهش می­یابد که این به معنای خروج دیرتر و کمتر املاح از ستون خاک با لایه بایوچار است. نتایج آنالیز مومنتم نشان داد که میزان جرم آلاینده­ی خروجی از ستون در حالت بدون بایوچار 15.36 میلی­گرم بر سانتی­متر مکعب بر ساعت و در حالت استفاده از بایوچار برابر 13.78 میلی­گرم بر سانتی­متر مکعب بر ساعت است که بیانگر کاهش 10.3 درصدی در خروج آلاینده از ستون می باشد. این مقدار در تمامی تیمارهای پژوهش کمتر از شاهد بود و نشان می­دهد که بایوچار تحت هر شرایطی باعث جذب آلاینده از محیط آبی و کاهش میزان فرونشت آن به اعماق خاک خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Biochar layer on Break Through curve on porous media and nitrate distribution profile

نویسندگان [English]

  • Maryam Yaghoubi
  • Sayyed-Hassan Tabatabaei
  • Tahereh Raiesi
  • Rasoul Shadnia
چکیده [English]

Many processes amplify the nitrate contamination in the groundwater. In addition to economic losses caused by further utilization of nitrate fertilizers, nitrate leaching from agricultural lands imposes irreparable damages to the environment .Biochar has been recently used as an optimal method to decrease the leaching of soil nutrients. To meet this purpose, the present study was carried out to investigate the effect of using Biochar on the decrease of nitrate leaching from soil as well as the effect of changes (including increase and decrease) of dispersivity coefficient and absorption isotherm coefficient on the break through curve and nitrate distribution profile. The HYDRUS-۱D model was used to simulate the variations of the break through curve (BTC) and nitrate distribution profile in different points of the soil depth Biochar hydraulic parameters were measured in the lab. The results showed that increasing the value of Biochar adsorption isotherm decreases the output nitrate concentration and causes the nitrate BTC moves to the right side (Retardation). The results also showed that the increase of the Biochar dispersivity coefficient decreases the reduction rate of output nitrate concentration and causes nitrate BTC moves to the left side. The results also showed that the presence of the Biochar layer can decrease the content of nitrate distributed at the end of the column by about ۶۱%. The transfer velocity of pollutants into the soil depth also decreased with the increase of the Biochar adsorption and decrease of dispersivity coefficient meaning that the solutes exit later and less from the soil column when the biochar layer is used. The results of momentum analysis showed that the value of output pollutant mass from the column in the case of non-Biochar is ۱۵.۳۶ (mg/cm۳×h) while in the case of using Biochar is ۱۳.۷۸ (mg/cm۳×h) indicating a ۱۰.۳% reduction of output pollutant from the column. In all treatments, this value was lower than the control treatment meaning that the Biochar, can absorb contaminants in all conditions from the aquatic environment and reduce the contaminant percolation to the soil depths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biochar
  • dispersivity coefficient
  • Biochar absorption isotherm coefficient
  • Nitrate
  • HYDRUS- ?D