ارزیابی مدل‌های DRAINMOD، ENDRAIN و SWAP در تخمین نوسانات سطح ایستابی (مطالعه موردی: کشت و صنعت امیرکبیر، خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

وجود سطح ایستابی نزدیک زمین، یکی از مشکلات مناطق خشک و نیمه‌خشک است. با توجه به تأثیر این پدیده بر تولید محصولات کشاورزی، پایش نوسانات آن بر اثر آبیاری و زهکشی اهمیت می‌یابد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سه مدل ENDRAIN، DRAINMOD و SWAP در تخمین سطح ایستابی در مزارع نیشکر کشت و صنعت امیرکبیر واقع در استان خوزستان انجام شد. بدین‌منظور، داده‌های سطح ایستابی در یک واحد زراعی با وسعت 25 هکتار مورد استفاده قرار گرفت. نتایج شبیه‌سازی توسط مدل‌های مورد استفاده با استفاده از آماره‌های میانگین جذر مربعات خطا (RMSE)، کارایی مدل (EF)، ضریب باقیمانده جرم (CRM) و ضریب تعیین (R2) با داده‌های برداشت شده از مزرعه مقایسه شد. نتایج نشان داد که آماره‌‌های RMSE، EF، CRM و R2 برای مدل DRAINMOD در مرحلة صحت‌سنجی به‌ترتیب برابر 13.19 (سانتی‌متر)، 0.84، 0.008- و 0.85 بود. این آماره‌ها برای مدل SWAP در مرحله صحت‌سنجی به‌ترتیب برابر 17.00 (سانتی‌متر)، 0.75، 0.020 و 0.82 به‌دست آمدند. آماره‌های مذکور برای مدل ENDRAIN نیز به‌ترتیب برابر با 28.10 (سانتی‌متر)، 2.80-، 0.603 و  0.91 تعیین شد. بنابراین، مدل DRAINMOD با توجه به ضریب تعیین بالاتر و خطای کمتر به‌عنوان مدل مناسب‌تر برای پیش‌بینی سطح ایستابی در این منطقه معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of DRAINMOD, ENDRAIN and SWAP Model to Estimate Water Table fluctuations (Case Study: Amirkabir Agro-industry Farms, Khuzestan)

نویسندگان [English]

  • Niyaz Ali Ebrahimipak
  • Abdol Majid Liaghat
  • aslan egdernezhad
  • Mohsen Ahmadi
چکیده [English]

Shallow water table is an important problem in arid and semi-arid regions. Since it causes reduction of agricultural yield; therefore, water table fluctuation is necessary to be monitored in irrigation and drainage fields. These conditions are intensified for arid and semi-arid countries, such as Iran, which saline groundwater are main water resources. These problems increased in sugarcane industrial farm that covered large area in Khuzistan province, Iran. Therefor, it is necessary to determine water table in sugarcane field during growing season. Regarding the purpose, it is important to evaluate water table fluctuations in each farm continuously. There are some problems to achieve this purpose like spending time and financial supports. So, computer models are developed to solve the problems. Water table can be simulated in different farm conditions, even before designing an agricultural unit, using the models. This research was conducted to evaluate two models: DRAINMOD and SWAP in order to estimate water table levels in Amirkabir Agro-industry farms located at latitude between ۳۱˚ ۱۵’ to ۳۱˚ ۴۰’ and longitude between ۴۸˚ ۱۲’ to ۴۸˚ ۳۰’, Khuzistan. Regarding the aim, water table data were collected from a ۲۵ ha-farm. In order to evaluate the results, four statistics criteria root mean square error (RMSE), modeling efficiency (EF), coefficient of residual mass (CRM) and coefficient of determination (R۲) were used. The calibration results of soil physics parameters for SWAP and DRAINMOD revealed that in both models, the parameters n and Alpha had the most variations compared to other parameters. In calibration stage, the amount of R۲ for DRAINMOD model was ۸۷. This result showed that there was a good correlation between field and simulated data. The result of R۲ for SWAP and ENDRAIN models were ۸۳ and ۹۳, respectively. RMSE values for DRAINMOD, SWAP and ENDRAIN were ۱۲.۴۲, ۱۰.۴۶ and ۱۱.۶۳ cm, respectively. So, in calibration stage, SWAP had more accuracy compared to other models to determine water table. The CRM values were obtained as -۰.۰۲۸, -۰.۰۲۲ and -۰.۰۶۱ cm for DRAIMOD, SWAP and ENDRAIN, respectively. Then, all three models lead to overestimate of water table. The results of EF were ۰.۸۳, ۰.۸۵ and ۰.۸۸ for mentioned models, respectively. Validation results of DRAINMOD model revealed that RMSE, CRM and R۲ were ۱۳.۱۹ (cm), -۰.۰۰۸ and ۰.۸۵, respectively. These statistical criteria were found to be ۱۷.۰۰ (cm), ۰.۰۲۰ and ۰.۸۲ for SWAP. These parameters were obtained as ۲۸.۱۰ (cm), ۰.۶۰۳ and ۰.۸۲ for ENDRAIN model. The results of EF were ۰.۸۴, ۰.۷۵ and -۲.۸۰ for DRAINMOD, SWAP and ENDRAIN models, respectively. These results showed that ENDRAIN had no efficiency to determine water table. SWAP and DRAINMOD had good efficiency to simulate water table. Thus, DRAINMOD had overestimate error and SWAP and ENDRAIN had underestimate error. DRAINMOD is recommended as a better model according to higher coefficient of determination and lower error value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Table Monitoring
  • Shallow Water Table
  • Water Table Fluctuation
  • Sugar fields