دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 47، بهمن 1401 
تصفیه آلودگی های پساب شهری با استفاده از گیاهان وتیور و گل اختر

10.22034/iwrj.2022.14054.2451

مرتضی محمدی دیلمانی؛ محدثه مومن زاده؛ صاحبه حاجی پور؛ منصور افشار محمدیان