اثر روش های آبیاری تناوبی و غرقابی بر عملکرد و بهره وری آب آبیاری برنج در شهرستان آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی آب، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران.

3 گروه علوم و مهندسی آب، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران، استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه

4 استادیار علوم و مهندسی آب، واحد قایمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قایمشهر

5 استادیار گروه زراعت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

کشت برنج در ایران دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی زیادی است و بعد از گندم، دومین غله مهم در سبد غذایی مردم است. استان مازندران یکی از قطب های اصلی تولید برنج کشور است. در سال های اخیر، کاهش نزولات جوی، وقوع کم آبی و تقلیل منابع آب سطحی در استان به ویژه در شرق و مرکز مازندران که عمده زمین های شالیزاری را به خود اختصاص دادند، موجب بروز مشکلاتی در کشت برنج شده است. برای ارزیابی روش های مختلف کشت و آبیاری و با هدف کاهش مصرف آب در کشت برنج، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با چهار تیمار (رقم طارم هاشمی) طی سال زراعی 1399 در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور-آمل اجرا شد. تیمارها شامل: کشت نشایی در بستر گلخراب شده با آبیاری تناوبی (T1)، کشت نشایی در بستر گلخراب شده با آبیاری غرقابی (کشت رایج) (T2)، کشت نشایی در بستر گلخراب نشده با آبیاری غرقابی (T3) و کشت مستقیم با آبیاری غرقابی (T4) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر روش های کشت و آبیاری بر ارتفاع، عملکرد، آب کاربردی، آب آبیاری، بهره وری آب کاربردی و بهره وری آب آبیاری موثر بود و از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار بود. بیشترین و کمترین عملکرد به ترتیب متعلق به تیمارهای T2 و T4 با 4079/2 و 2941/7 کیلوگرم در هکتار بود. بیشترین و کمترین آب آبیاری به ترتیب متعلق به تیمارهای T4 و T1 با 10301 و6537 مترمکعب در هکتار بود. بیشترین و کمترین بهره وری آب آبیاری به ترتیب متعلق به تیمارهای T1 و T4 با 0/61 و 0/29 کیلوگرم در مترمکعب بود. براساس نتایج این آزمایش، کشت رایج با آبیاری تناوبی (T1) کاهش عملکرد زیادی نسبت به تیمار کشت رایج با آبیاری غرقابی نداشت و با کاهش ورودی آب، میزان بهره وری آب را افزایش داد؛ از این رو به عنوان تیمار برتر در این پژوهش شناخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Periodic and Flood Irrigation Methods on Yield and Irrigation Water Productivity of Rice in Amol City

نویسندگان [English]

  • Mahsa Rahimi pool 1
  • Davood Akbari Nodehi 2
  • Reza Asadi 3
  • ali bagheri 4
  • Fazl Shirdel shahmiri 5
1 Ph.D. student, Dept. of Water Science and Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
2 Assistant professor, Dept. of Water Science and Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
3 Dept. of Water Science and Engineering, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran, Assistant Professor, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Rice Research Institute, Mazandaran, Amol, Iran
4 Assistant Professor, Dept. of Water Science and Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad university, Qaemshahr, Iran.
5 Assistant Professor, Dept. Of Agronomy, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
چکیده [English]

Introduction

In many countries of the world, water shortage has become a serious and worrying issue. Studies show that the agriculture sector is the largest consumer of water resources in the world. Therefore, scarce of water resources is considered the biggest challenge of agricultural development and ultimately food security. Rice is the largest consumer of fresh water worldwide and in terms of importance, it is the second most important edible grain after wheat which constitutes the food of two-thirds of the world's population. Therefore, need to increase productivity to feed the growing population by using efficient water management practices and water saving technologies, water saving technologies. Due to the decrease in rainfall in Mazandaran province, The area of rice cultivation and its production has decreased. These conditions can cause irreparable damage to the large production of rice in the province and the subsistence economy of the rice farmers will suffer irreparable damage. For this reason, rice production in Mazandaran Province, which is very important strategically and economically, it is necessary to change irrigation management and traditional cultivation method to reduce the water demand for rice production.

Methods:

The experiment was conducted in the form of a complete block-design with three replications and four treatments using, during the 2020 crop year in the Rice Research Institute of Iran-Amol. The selected rice variety was Tarem Hashemi. Treatments included conventional planting with periodic irrigation (T1), conventional planting with flood irrigation (T2), transplanting in un-puddled bed with flood irrigation (T4) and direct seed cultivation in dry bed with flood irrigation (T4). The number of experimental plots was 12 and the area of each was 30 square meters. Based on soil decomposition test and according to soil experts, Three types of phosphorus, potassium and nitrogen fertilizers were were used to all treatments. In two treatments, T1 and T2, the land was prepared with puddling, and in two treatments, T3 and T4, the field was plowed dry. Transplanting in puddled and un-puddled bed as transplants and in direct cultivation was germinated as seeds. In flood irrigation treatments, water flowed on the soil surface and The entire surface of the earth was flooded with a layer of water 5 cm high (with a 5-day irrigation cycle). In periodic irrigation treatments, after flooding the land, Irrigation was stopped and and after the water disappeared from the soil surface and after observing the first spot on the field surface, irrigation was done again (irrigation cycle 6-8 day). In this experiment, The exact volume of irrigation water was measured by installing volumetric meters in each of the experimental plots. Irrigation water productivity was calculated as the amount of yield produced per unit of irrigation water. Finally, variance analysis of the obtained data was done using SAS software and the mean of the treatments were compared through the least significant difference (LSD) test at the level of five and one percent.

Results:

The results showed that the cultivation method was effective on yield, plant height, water consumption and irrigation water, water productivity and water use efficiency and was statistically significant at 1% level of probablity. The highest and lowest yields belonged to T2 and T4 treatments with 4079.2 and 2941.7 kg/ha, respectively. The highest and lowest irrigation water belonged to T4 and T1 treatments with 10301 and 6537 m3/ha, respectively. The highest and lowest irrigation water productivity belonged to T1 and T4 with 0.61 and 0.29 kg/m3, respectively. Based on the results of this experiment, The treatment of conventional planting with periodic irrigation (T1) did not have a significant reduction in yield compared to The treatment of conventional planting with flood irrigation (T2). The treatment of conventional planting with periodic irrigation (T1) saved irrigation water by 17% compared to the common cultivation treatment with flood irrigation (T2) and increased irrigation water productivity by 17% .Finally, the results of this research showed that there is no need to flood crete during the rice growth period. conventional planting system with periodic irrigation (T1) was chosen as the superior treatment and it can be a suitable alternative to the common cultivation system with flood irrigation of rice and a suitable option to deal with water shortages in recent years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation method"
  • Water use efficiency"
  • Direct seeding"
  • "
  • Puddling"