دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 46، آبان 1401 
بررسی برهمکنش تنش‌های خشکی و شوری بر رشد دانهال‌های پسته

10.22034/iwrj.2022.13817.2391

نجمه یرمی؛ هاجر رضانیا؛ ابوالفضل عزیزیان؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ علی اسدیان اردکانی


تعیین حجم آب کاربردی و بهره‌وری آب باغات لیموترش در استان فارس

10.22034/iwrj.2022.13875.2400

محمد علی شاهرخ نیا؛ امیر اسلامی؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ فریبرز عباسی