دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 45، مرداد 1401