دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 44، اردیبهشت 1401 
بررسی روش‌های حذف یون نیترات از آب آشامیدنی

صفحه 63-78

10.22034/iwrj.2022.10113.2363

احمد شیرانی تک آبی؛ سعید اسدپور؛ ابوالفضل سمنانی