دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 5، دی 1388 
محاسبه شماره منحنی رواناب حوضه آبریز با استفاده از شیوه‌های GIS و RS (مطالعه موردی:حوضه آبریز منصورآباد بیرجند)

صفحه 31-40

مصطفی یعقوب‌زاده؛ ابوالفضل اکبر پور؛ غلامعباس بارانی؛ بهروز اعتباری؛ حمید کاردان‌مقدم


مطالعه آزمایشگاهی رسوب‌گذاری شیمیایی کربنات‌‌کلسیم روی فیلترهای ژئوتکستایل

صفحه 53-62

مهدی قبادی نیا؛ حسن رحیمی؛ تیمور سهرابی؛ حسن توفیقی؛ عبدعلی ناصری