اثر آبیاری با پساب تصفیه‌شده شهری بر توزیع سرب و نیکل در اندام فلفل‌سبز و خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در دهه‌های اخیر در ایران که از جمله کشورهای خشک و نیمه‌خشک جهان به ‌شمار می‌آید،‏ استفاده از پساب تصفیه شده شهری در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. ورود پساب‌ به خاک می‌تواند باعث انباشته شدن بیش از حد فلزات سنگین در خاک ‌شود. آلودگی خاک به این عناصر موجب جذب به‌ وسیله گیاه و ورود آن‌ها به زنجیره غذایی می‌شود. در این پژوهش سعی شده است تا توزیع دو فلز سنگین سرب و نیکل حاصل از مصرف پساب در اندام‌های مختلف گیاه فلفل سبز بررسی‌ شود. به ‌این ‌منظور آزمایش گلدانی در چهارچوب طرح کاملا‍ً تصادفی انجام شد و آبیاری با درصد‌های مختلف پساب در آب آبیاری (0،‏ 25%،‏ 50%،‏ 75% و 100%) صورت گرفت. نتایج نشان داد آبیاری با پساب تصفیه شده شهرکرد تأثیری بر غلظت سرب و نیکل در خاک و اندام فلفل سبز نداشت. در خاک کلیه تیمارها غلظت سرب و نیکل در محدوده غلظت مجاز در خاک بود. غلظت سرب و نیکل در خاک پیش از کشت تقریباً برابر بود اما در پایان فصل رشد غلظت سرب در اندام فلفل سبز 1.5 تا 2 برابر غلظت نیکل بود. بیشترین غلظت سرب و نیکل در ریشه و کمترین غلظت در میوه‌ فلفل سبز دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of treated municipal wastewater on lead and nickel concentration of pepper and soil

نویسندگان [English]

  • Maryam Moradmand
  • Habib Beigi Harchegani
چکیده [English]

The use of treated municipal wastewater for irrigation in arid and semi-arid regions like Iran was considered in recent decades. Wastewater irrigation could cause excessive accumulation of heavy metals in agricultural soils. Soil contamination with these elements lead to high metals uptake by crops and thus affect food chain. In this research the distribution of heavy metals in pepper tissues after irrigation with wastewater was investigated. For this reason a pot experiment was carried out and a completely randomized design was used. Different percents of treated wastewater were applied for irrigation. Increasing the percent of wastewater had no significant effect on lead and nickel soil and tissues concentrations. lead and nickel in the available soil were still less than allowable. Before planting lead and nickel soil concentrations were almost the same but at the end of the growing season lead tissue concentrations were about 2 times more than nickel concentrations. The highest lead and nickel tissue concentrations were in pepper roots and the lowest concentrations were in pepper fruits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation
  • metals
  • Municipal wastewater
  • Shahrekord and Sweet chilli