بررسی تأثیر هیدروژل‌های سوپر جاذب بر روی عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تنش خشکی،‏ یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی غیر زنده،‏ نقش مؤثری در کاهش تولید محصولات زراعی در جهان دارد. هیدروژل‌های سوپر جاذب،‏ به‌ عنوان پلیمرهای به‌ شدت آب‌دوست برای کاهش اثرات مضر تنش خشکی شناخته شده‌اند. بنابراین به‌ منظور بررسی تأثیر کاربرد هیدروژل‌های سوپر جاذب در کاهش اثرات سوء ناشی از تنش خشکی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای آزمایشی به‌ صورت طرح بلوک‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در اراضی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت اجرا شد. تنش خشکی به‌ عنوان فاکتور اصلی در سه سطح %100 نیاز آبی (بدون تنش)،‏ %75 نیاز آبی (تنش خشکی ملایم) و %50 نیاز آبی (تنش خشکی شدید) در کرت‌های اصلی و هیدروژل‌های سوپر جاذب به‌ عنوان فاکتور فرعی در سه سطح صفر ،‏ 200 و 300 کیلوگرم در هکتار در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. تنش خشکی عملکرد دانه،‏ اجزای عملکرد و عملکرد بیولوژیکی را کاهش داد و این کاهش در خشکی 50 درصد نیاز آبی شدیدتر بود. در مقابل،‏ هیدروژل‌های سوپر جاذب خصوصاً در سطح 300 کیلوگرم در هکتار این پارامترها را بهبود بخشیدند. هیدروژل‌های سوپر جاذب باعث بهبود تعداد ردیف در بلال فقط تحت شرایط تنش خشکی شد. در حالی که عملکرد دانه،‏ عملکرد بیولوژیکی،‏ وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف را تحت هر دو شرایط تنش و غیر تنش بهبود بخشید. بنابراین،‏ می‌توان احتمال داد که کاربرد هیدروژل‌های سوپر جاذب،‏ عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای را تحت شرایط تنش از طریق افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک،‏ کاهش شستشوی مواد غذایی،‏ رشد سریع و مطلوب ریشه و هوادهی بهتر در خاک بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment effects of super absorbent hydro gels on corn yield (Zea mays L.) under drought stress condition

نویسندگان [English]

  • Shaour Koohestani
  • Naser Askari
  • Kobra Maghsoudi
چکیده [English]

Drought stress, as one of the most important environmental stress, plays a vitalrole in reducing crop yield all around the world. Super absorbent hydro gels which absorbs high amount of water are known as compounds which can reduce detrimental impacts of drought stress. In order to investigate the effects of super absorbent hydro gels on soil condition, an experiment was conducted at the institute of higher agricultural education of natural rources, Jiroft City. Three replications were used in the experiment. Drought stress condition was applied to the main plots at three levels, irrigation of 100% of crops water requirement (no stress), 75% (mild stress) and 50% (severe stress) and super absorbent levels were applied to the sup-plots at three levels (0, 200 and 300 kg/ha). Drought stress reduced grain yield, yield components and biological yield. Yield reduction was higher at 50% crop water requirement. On the contrary, super absorbent hydro gels particularly at 300 kg/ha diminished the detrimental effects of water stress on yield. Application of super absorbents caused higher number of rows per ear only under drought stress condition. Meanwhile, grain yield, biological yield, grain weight and number of grains per row were under both stress and non-stress conditions. It was concluded that application of super absorbent hydro gels can increase yield and yield components through increasing soil water holding capability for a long time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Super absorbent hydro gels
  • Corn
  • Drought stress
  • Jiroft