تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه توت روباه در شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی

چکیده

برای بررسی سازگاری گیاه توت روباه در منطقه شهرکرد یک آزمایش مزرعه‌ای به ‌مدت یک سال زراعی در دو رژیم کم آبیاری (هر دو هفته یک‌بار) و آبیاری کامل (هر هفته یک‌بار) انجام شد. خصوصیات ارتفاع گیاه،‏ وزن ماده خشک قسمت هوایی (شاخ و برگ)،‏ تعداد برگ در هر بوته،‏ تعداد برگچه در هر برگ،‏ تعداد بذر در هر بوته،‏ وزن هزار دانه و میزان پروتئین خام استخراج شده از قسمت هوایی (شاخ و برگ)،‏ در سه مرحله یک،‏ دو و سه ماه بعد از کاشت اندازه‌گیری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتفاع گیاه،‏ میزان ماده خشک شاخ و برگ،‏ تعداد برگ در هر بوته،‏ تعداد برگچه در هر برگ،‏ تعداد بذر تولیدی در هر گیاه،‏ وزن هزار دانه بذر و میزان پروتئین استخراج شده از قسمت هوایی گیاه در شرایط آبیاری کامل (هر هفته یک‌بار) در مقایسه با شرایط کم آبیاری) هر دو هفته یک‌بار) اختلاف معنی‌داری داشتند. ارتفاع گیاه،‏ میزان ماده خشک گیاه،‏ تعداد برگ در هر گیاه و تعداد برگچه در هر برگ با افزایش مرحله رشد افزایش نشان داد. در رژیم آبیاری کامل میانگین بلندترین ارتفاع گیاه در مراحل اول،‏ دوم و سوم برداشت به‌ ترتیب 15.3،‏ 26.3 و 59.7 سانتی‌متر و بیشترین میزان ماده خشک شاخ و برگ در این مراحل به‌ ترتیب 1.4،‏ 4.8 و 11.2 تن در هکتار بود. بیشترین تعداد برگ در هر گیاه در مرحله اول برداشت حدود 15 عدد،‏ در مرحله دوم برداشت 28 عدد و مرحله سوم برداشت 90 عدد به‌ دست آمد. بیشترین میانگین تعداد برگچه در هربرگ مرکب در رژیم آبیاری کامل در مرحله اول،‏ دوم و سوم برداشت به‌ ترتیب 11.6،‏ 16.5 و 20 عدد و بیشترین تعداد بذر تولیدی در رژیم آبیاری کامل در هر گیاه 271 عدد و بالاترین وزن هزار دانه بذر 9.4 گرم بود. حداکثر پروتئین خام استخراج شده در رژیم آبیاری کامل در مراحل اول‏،‏ دوم و سوم برداشت به‌ ترتیب 21.5%،‏ 23.5% و 11.3% بود و تعداد سه چین علوفه در هر دو رژیم آبیاری کامل و آبیاری کم برداشت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different irrigation regimes on yield and yield components of Poterium sangusorba in Shahrekord region

نویسندگان [English]

  • ALi Tadayyon
  • Ebrahim Asadi Khashooy
Shahrekord UN
چکیده [English]

In order to evaluate the adaptability of Poterum sanguisorba in Shahrekord region, a field experiment was conducted under two regimes of, deficit (once per two weeks) and full irrigation (once per week). Plant parameters which were measured include height, shoot dry weight, leaf number per plant, leaflet number per leaf, crude protein of shoot, number of seeds produced per plant and weight of 1000 seeds at three stages (1, 2 and 3 months after planting). these parameters were statistically analysed by GLM method. The results showed that plant height, shoot dry weight, leaf number per plant, leaflet number per leaf and seed number per plant, weight of 1000 seeds and crude protein under full irrigation were significantly different (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protein
  • Deficit irrigation regimes
  • Full
  • Poterium sangusorba