دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 23، دی 1395 
بهینه سازی مدل آسیب پذیری آبخوان با استفاده از الگوریتم GRG2

صفحه 93-100

رزگار عرب زاده؛ شهاب عراقی نژاد؛ مسعود امیرخانی؛ آرام جلالی بوربان