تحلیل حساسیت پارامترهای مدل هیدرولوژیکی توزیع مکانی WetSpa در برآورد جریان روزانه رودخانه خرم آباد

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

در شبیهسازی رواناب روزانه،‏ تحلیل حساسیت پارامترهای مدل و تأثیر آن بر مؤلفههای WetSpa در این پژوهش،‏ کارایی مدل مختلف چرخه هیدرولوژیکی حوزه آبخیز رودخانه خرمآباد در استان لرستان مورد بررسی قرارگرفته است. برای این منظور از برای واسنجی،‏ تحلیل حساسیت و آنالیز عدم قطعیت بهره PEST برای شبیهسازی و از نرمافزار WetSpa مدل توزیعی- مکانی گرفته شد. آمار مشاهداتی دبی روزانه ایستگاه هیدرومتری دوآب ویسیان خرم آباد،‏ بهعنوان ایستگاه مبنا طی سالهای 1383 تا 1389 برای واسنجی و اعتبارسنجی نتایج مدل مورد استفاده قرار گرفت. بعد از فرآیند واسنجی،‏ مؤلفههای مختلف چرخه به عنوان Krun پارامتر ،‏PEST هیدرولوژیکی استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل حساسیت پارامترها با روش حساسترین پارامتر شناخته شد. ارزیابی کارایی مدل با استفاده از شاخصهای آماری از جمله معیار نش- ساتکلیف (برای مرحله واسنجی و اعتبارسنجی به ترتیب با 83.76 و 66.44 درصد)،‏ نشان داد که این مدل قابلیت بالایی در شبیهسازی رواناب روزانه دارد. بنابراین مدل WetSpa میتواند به عنوان ابزاری مهم برای شبیهسازی رواناب،‏ فهم بهتر فرآیندهای مختلف هیدرولوژیکی حوزه،‏ مدیریت و ارزیابی بهینه منابع آبی در دوره زمانی روزانه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sensitivity analysis of the spatially distributed hydrological WetSpa model parameters in estimation of daily flow in Khorramabad river

نویسندگان [English]

  • Mehdi Khaleghi
  • Hossein Zeinivand
  • Ali Haghizadeh
چکیده [English]

In this study, efficiency of WetSpa model to simulate daily runoff, sensitivity analysis parameters and their impacts on various components of the hydrological cycle was investigated in Khorramabad river in Lorestan Province using the PSET method. Watershed digital maps of elevation, soil and land use, time series of precipitaion, evapotranspiration and temperature are the main input data of the hydrological WetSpa model. The Observed discharge data at Doab Veisian station for the period of 2004-2010 (1383-1389 in Iranian solar calendar) was used for the model calibration and validation. Based on the results, the model is able to simulate the flow rate during the statistical period, so that simulated and observed data have NS coefficient around 83.76 and 66.44 for calibration and validation respectively (In confidence level of 95%). In analyzing the sensitivity of the model parameters, it was observed that the surface runoff factor for the near-zero rainfall intensity is the most sensitive, and the degree-day rainfall factor has the least sensitivity. The gmax parameter with the least sensitivity produces the greatest uncertainty in the simulation, and the accurate estimation of this parameter is almost impossible. The parameters of snow melt like T0 and Ksnow in the simulation of spring and autumn floods are not affected by rainfall, and sensitivity of these parameters is related to snow storms that occur in the winter. Krun and Pmax parameters have high sensitivity in the simulation of flood hydrographs and these parameters have a negative correlation with each other, affecting the flood discharge hydrograph, and have the greatest effect on the runoff simulation uncertainty band. Therefore, it is important to determine the appropriate range of the changes in these parameters in the simulation of flood hydrograph.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khorramabad River
  • Daily flow
  • Sensitivity analysis
  • PEST
  • WetSpa model