بررسی ضریب دبی جریان در سرریزهای استوانه ای با استفاده از مدل عددی FLOW-3D

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

سرریزهای استوانهای از جمله سرریزهای لبهپهن هستند که نسبت به موارد جایگزین دارای مزایایی از جمله اقتصادی،‏ طراحی آسان و ضریب دبی بالا است. انحنای زیاد خطوط جریان روی این نوع سرریزها از عوامل مؤثر بر ضریب دبی است. بررسی ضریب دبی جریان در سرریزهای استوانهای به دلیل تغییرات شرایط هیدرولیکی آنها در طراحی و کاربرد این سازه ها مهم است. در این پژوهش جریان روی سه گروه سرریز استوانهای با قطرهای 6.3، 9 و 11.4 سانتیمتر با استفاده از مدل عددیFLOW-3D مورد بررسی شده است. در این بررسی برای حل معادلات حاکم از روش حجم محدود و برای ارزیابی آشفتگی جریان از مدل RNG استفاده شده است. نتایج این پژوهش بهصورت پروفیلهای سرعت ارائه شده و ضریب دبی جریان برای دبیهای متفاوت محاسبه شد. نتایج به دست آمده از این مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی همین گروه سرریزهای استوانهای مقایسه و مشخص شد که همخوانی خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of discharge coefficient in circular weirs by using the numerical model of FlOW-3D

نویسندگان [English]

  • Dr Mahmoud M.R. Tabari
  • shiva tavakoli
  • Amir Shalchi Tabrizi
چکیده [English]

The circular weirs are one kind of broad crested weirs that have some advantages such as being economic, simple designing and high discharge coefficient in comparison with the other alternatives. High curvature of the stream lines over this kind of weirs is one of affecting factors on the discharge coefficient. The study of discharge coefficient in the circular weirs, due to changes of hydraulic conditions, is very important in the design and application of these structures. In this research, the flow has been studied over 3 groups of circular weirs with diameters 6.3, 9.0 & 11.4 cm, using the numerical model of FLOW-3D. Further, the method of finite volume was used to solve the extant equations and the model of RNG was also used to investigate the flow turbulence. The results have been presented as velocity profiles and discharge coefficient which was calculated for different discharge rates. The results of this numerical model were compared with experimental results for these groups of circular weirs, and a proper agreement has been observed between them.

The circular weirs are one kind of broad crested weirs that have some advantages such as being economic, simple designing and high discharge coefficient in comparison with the other alternatives. High curvature of the stream lines over this kind of weirs is one of affecting factors on the discharge coefficient. The study of discharge coefficient in the circular weirs, due to changes of hydraulic conditions, is very important in the design and application of these structures. In this research, the flow has been studied over 3 groups of circular weirs with diameters 6.3, 9.0 & 11.4 cm, using the numerical model of FLOW-3D. Further, the method of finite volume was used to solve the extant equations and the model of RNG was also used to investigate the flow turbulence. The results have been presented as velocity profiles and discharge coefficient which was calculated for different discharge rates. The results of this numerical model were compared with experimental results for these groups of circular weirs, and a proper agreement has been observed between them.

The circular weirs are one kind of broad crested weirs that have some advantages such as being economic, simple designing and high discharge coefficient in comparison with the other alternatives. High curvature of the stream lines over this kind of weirs is one of affecting factors on the discharge coefficient. The study of discharge coefficient in the circular weirs, due to changes of hydraulic conditions, is very important in the design and application of these structures. In this research, the flow has been studied over 3 groups of circular weirs with diameters 6.3, 9.0 & 11.4 cm, using the numerical model of FLOW-3D. Further, the method of finite volume was used to solve the extant equations and the model of RNG was also used to investigate the flow turbulence. The results have been presented as velocity profiles and discharge coefficient which was calculated for different discharge rates. The results of this numerical model were compared with experimental results for these groups of circular weirs, and a proper agreement has been observed between them.

The circular weirs are one kind of broad crested weirs that have some advantages such as being economic, simple designing and high discharge coefficient in comparison with the other alternatives. High curvature of the stream lines over this kind of weirs is one of affecting factors on the discharge coefficient. The study of discharge coefficient in the circular weirs, due to changes of hydraulic conditions, is very important in the design and application of these structures. In this research, the flow has been studied over 3 groups of circular weirs with diameters 6.3, 9.0 & 11.4 cm, using the numerical model of FLOW-3D. Further, the method of finite volume was used to solve the extant equations and the model of RNG was also used to investigate the flow turbulence. The results have been presented as velocity profiles and discharge coefficient which was calculated for different discharge rates. The results of this numerical model were compared with experimental results for these groups of circular weirs, and a proper agreement has been observed between them.
The circular weirs are one kind of broad crested weirs that have some advantages such as being economic, simple designing and high discharge coefficient in comparison with the other alternatives. High curvature of the stream lines over this kind of weirs is one of affecting factors on the discharge coefficient. The study of discharge coefficient in the circular weirs, due to changes of hydraulic conditions, is very important in the design and application of these structures. In this research, the flow has been studied over 3 groups of circular weirs with diameters 6.3, 9.0 & 11.4 cm, using the numerical model of FLOW-3D. Further, the method of finite volume was used to solve the extant equations and the model of RNG was also used to investigate the flow turbulence. The results have been presented as velocity profiles and discharge coefficient which was calculated for different discharge rates. The results of this numerical model were compared with experimental results for these groups of circular weirs, and a proper agreement has been observed between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discharge coefficient
  • Circular weir
  • Flow
  • ?D
  • Numerical model