دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 22، مهر 1395 
تحلیل رفتار پرش هیدرولیکی در تبدیل‌های کانال روباز

صفحه 87-95

رسول دانشفراز؛ حجت صادقی؛ محمد رضا نیک پور؛ فریناز شجاع


بررسی غلظت فلزات سنگین در آب و رسوبات رودخانه زاینده‌رود

صفحه 97-106

حامد محمودی کهن؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ جهانگرد محمدی


تأثیر کاربرد همزمان کابل و طوقه در کاهش آب‌شستگی اطراف گروه پایه‌های سه‌تایی

صفحه 147-155

علی نوری امام زاده یی؛ حسن ترابی؛ بهزاد قربانی؛ حجت الله یونسی