برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از مدل SRM در حوضه آبخیز طالقان

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی مدل SRM در برآورد رواناب روزانه اندازه‌گیری شده در ایستگاه آب‌سنجی گلینک می‌باشد. در این پژوهش ورودی‌های مدل شامل متغیرهای هیدرولوژی،‏ هواشناسی و وضعیت فیزیکی حوضه آبخیز محاسبه شد و 72 گذر از تصاویر ماهواره MODIS،‏ برای تعیین سطح پوشش برف استفاده شد و بعد از اعمال ورودی‌ها به مدل،‏ شبیه‌سازی رواناب انجام گرفت. مقایسه آب‌نمودها از طریق ضریب کارآیی نش- ساتکلیف و درصد اختلاف حجم دبی انجام شد. مقادیر ضریب کارآیی و درصد اختلاف حجم دبی در ایستگاه گلینک برای دوره واسنجی 0.95 و 2.07 درصد و برای دوره صحت‌سنجی 0.86 و 4.81 درصد محاسبه گردید که نشان می‌دهد مدل با کارآیی بالا و حداقل خطا رواناب حاصل از ذوب برف را برآورد نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of snowmelt-runoff using SRM model in Taleghan watershed

نویسندگان [English]

  • Anis Nouri
  • Mehdi Vafakhah
  • Seyed Kazem Alavipanah
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the Snowmelt Runoff Model (SRM) to estimate of daily runoff at Galinak hydrometric station in Taleghan watershed, Iran. In this study, the input variables of the model such as hydrology and meteorology variables and physical condition of the catchment area were calculated and a total of 72 pass from satellite images of MODIS was used to determine the snow cover area. Comparison of measured and calculated hydrographs was carried out using the efficiency coefficient of Nash-Sutcliffe (R2) and difference of volume percent (Dv). The R2 and Dv values were found equal to 0.95 and 2.07 percent in the calibration period and equal to 0.86 and 4.81 percent in the validation period for Galinak hydrometric station. The results show that the model proved to be an excellent alternative, performing high-quality daily snowmelt runoff prediction.

The purpose of this study was to evaluate the Snowmelt Runoff Model (SRM) to estimate of daily runoff at Galinak hydrometric station in Taleghan watershed, Iran. In this study, the input variables of the model such as hydrology and meteorology variables and physical condition of the catchment area were calculated and a total of 72 pass from satellite images of MODIS was used to determine the snow cover area. Comparison of measured and calculated hydrographs was carried out using the efficiency coefficient of Nash-Sutcliffe (R2) and difference of volume percent (Dv). The R2 and Dv values were found equal to 0.95 and 2.07 percent in the calibration period and equal to 0.86 and 4.81 percent in the validation period for Galinak hydrometric station. The results show that the model proved to be an excellent alternative, performing high-quality daily snowmelt runoff prediction.
The purpose of this study was to evaluate the Snowmelt Runoff Model (SRM) to estimate of daily runoff at Galinak hydrometric station in Taleghan watershed, Iran. In this study, the input variables of the model such as hydrology and meteorology variables and physical condition of the catchment area were calculated and a total of 72 pass from satellite images of MODIS was used to determine the snow cover area. Comparison of measured and calculated hydrographs was carried out using the efficiency coefficient of Nash-Sutcliffe (R2) and difference of volume percent (Dv). The R2 and Dv values were found equal to 0.95 and 2.07 percent in the calibration period and equal to 0.86 and 4.81 percent in the validation period for Galinak hydrometric station. The results show that the model proved to be an excellent alternative, performing high-quality daily snowmelt runoff prediction.
The purpose of this study was to evaluate the Snowmelt Runoff Model (SRM) to estimate of daily runoff at Galinak hydrometric station in Taleghan watershed, Iran. In this study, the input variables of the model such as hydrology and meteorology variables and physical condition of the catchment area were calculated and a total of 72 pass from satellite images of MODIS was used to determine the snow cover area. Comparison of measured and calculated hydrographs was carried out using the efficiency coefficient of Nash-Sutcliffe (R2) and difference of volume percent (Dv). The R2 and Dv values were found equal to 0.95 and 2.07 percent in the calibration period and equal to 0.86 and 4.81 percent in the validation period for Galinak hydrometric station. The results show that the model proved to be an excellent alternative, performing high-quality daily snowmelt runoff prediction.
The purpose of this study was to evaluate the Snowmelt Runoff Model (SRM) to estimate of daily runoff at Galinak hydrometric station in Taleghan watershed, Iran. In this study, the input variables of the model such as hydrology and meteorology variables and physical condition of the catchment area were calculated and a total of 72 pass from satellite images of MODIS was used to determine the snow cover area. Comparison of measured and calculated hydrographs was carried out using the efficiency coefficient of Nash-Sutcliffe (R2) and difference of volume percent (Dv). The R2 and Dv values were found equal to 0.95 and 2.07 percent in the calibration period and equal to 0.86 and 4.81 percent in the validation period for Galinak hydrometric station. The results show that the model proved to be an excellent alternative, performing high-quality daily snowmelt runoff prediction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Runoff
  • Snow cover area
  • SRM model
  • MODIS image
  • Snowmelt