دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 26، مهر 1396 
تعیین الگوی رطوبتی در خاکهای آب‌گریزشده توسط لجن فاضلاب شهری در جریان دو بعدی

صفحه 71-80

نگار نورمهناد؛ سید حسن طباطبائی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ محمد رضا نوری امامزاده ای؛ شجاع قربانی دشتکی