دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 24، فروردین 1396 
تخمین ضریب انتشار طولی رودخانه‌ها با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی

صفحه 97-108

بهزاد قیاسی؛ روح‌اله نوری؛ عبدالرضا کرباسی؛ ژیکیانگ دنگ