دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 25، تیر 1396 
بررسی تاثیر روش های کم آبیاری متناوب و سنتی در آبیاری قطره ای بر برخی از صفات سیب زمینی در شهرکرد

صفحه 1-9

سودابه گلستانی کرمانی؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ محمد شایان ن‍ژاد؛ علی شاه نظری؛ عبدالرحمن محمد خانی


مدیریت و برنامه ریزی منابع آب با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی

صفحه 11-19

بهنوش فرخ زاده؛ محمد مهدوی؛ علی سلاجقه؛ ارش ملکیان


کاربرد کیتوزان برای حذف کروم(VI) جهت استفاده در آبیاری

صفحه 33-41

فاطمه بازاری جام خانه؛ موسی حسام؛ سید علی رضا موحدی نائینی؛ حسین شریفان


بررسی آزمایشگاهی محل شروع هواگیری جریان روی سرریزهای پلکانی

صفحه 91-98

غلامرضا عزیزیان؛ مهدی اژدری مقدم؛ امین حسنعلی پور شهرآبادی؛ محمد کاکویی شورکائی