شناسایی آثار عدم قطعیت پارامترهای مؤثر بر تحلیل پایداری سواحل چندلایه رودخانهها درمقابل ساز و کار گسیختگی صفحهای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحلیل پایداری سواحل رودخانه در بسیاری از مدلها، عمدتاً با استفاده از یک ضریب اطمینان به صورت نسبت نیروهای محرک به مقاوم مؤثر بر سطح گسیختگی، صورت میگیرد. این نیروها توسط مجموعهای از عوامل کنترلکننده شامل مشخصات هندسی، ژئوتکنیکی و هیدرولوژیکی قرار دارند، تحت تأثیر قرار میگیرند. در این پژوهش، آثار عدمقطعیت موجود در تعیین پارامترهای مؤثر بر تحلیل پایداری سواحل چندلایه رودخانهها از نوع چسبنده بر اعتبار نتایج تحلیل پایداری، ارزیابی شده است. بدینمنظور از مدل تحلیل پایداری سواحل غیرهمگن رودخانهها BSTEM استفاده شده و آثار تغییرات هر پارامتر مجزا بر ضریب اطمینان پایداری ساحل در مقابل ساز و کار گسیختگی صفحهای در شرایطی که مقدار سایر پارامترها ثابت باشد، بررسی شده است. ساحل منتخب مورد بررسی از سواحل در معرض عقبنشینی رودخانه آرنو ایتالیا برگزیده شد. عدمقطعیتهای موجود در تخمین پارامترها نیز با توجه به دو منبع اصلی خطا شامل خطاهای اندازهگیری و خطاهای ناشی از تغییرپذیری طبیعت ذاتی هر پارامتر مدنظر قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که به دلیل بزرگ بودن عدمقطعیتهای ناشی از تغییرپذیری طبیعت ذاتی پارامترها، احتمال بروز خطا در تخمینها بسیار زیاد است. در این میان عدمقطعیت پارامترهای ارتفاع، زاویه ساحل، چسبندگی مصالح و رقوم سطح ایستابی به ترتیب دارای درجه اهمیت بیشتری هستند، اما سایر پارامترهای مؤثر در رابطه، از درجه اهمیت کمتر تا بیاهمیت برخوردار بودند. تفاوتهایی نیز بین نتایج عدمقطعیتهای به دستآمده برای ساحل غیرهمگن با نتایج مربوط به ساحل همگن مشاهده میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the effects of parameters uncertainty on the stability analysis ofcomposite riverbanks against planar failure mechanism

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Hanieh Rezaei Masooleh
  • Dr A. Samadi
چکیده [English]

sasa

کلیدواژه‌ها [English]

  • BSTEM
  • Factor of Safety
  • Planar failure
  • Uncertainty
  • Sensitivity
  • Composite riverbanks