ارزیابی تأثیر خرده‌های چوب در کنترل رواناب و هدررفت خاک- یک مطالعه‏ی آزمایشگاهی در مقیاس کرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فرسایش خاک یک مشکل جهانی است که به طور جدی منابع طبیعی، رفاه بشر و حتی حیات انسان را تهدید می‌کند. روش‌های زیادی برای حفاظت خاک در جهان وجود داردکه این روش‌ها دارای هزینه زیادی هستند و متناسب با طبیعت نیست. مالچ‌پاشی یکی از روش‌های مدیریتی در حفاظت خاک است و سبب کاهش اثرات قطرات باران، جلوگیری از جریان‌های سطحی و فرسایش خاک می‌شود. در این میان استفاده از مالچ‌های آلی سبب بهبود بافت و ظرفیت نفوذپذیری خاک می‌شوند و از آلودگی محیط‌زیست جلوگیری می‌کنند. این مطالعه به بررسی اثر مالچ چوبی گونه توسکای ییلاقی با اندازه طولی 4 سانتی‌متر و عرض 5/1 سانتی‌متر در سه درصد پوشش (0، 30 و 70 درصد) تحت بارانی با شدت 50 میلی‌متر بر ساعت به مدت 20 دقیقه در پلاتی با ابعاد 2 متر طول، 1 متر عرض و 0.2 متر عمق در خاک لومی سیلتی پرداخته است. نتایج آزمون LSD و t جفتی در درصد پوشش‌های مختلف نشان داد که بین پوشش‌های مختلف در اندازه 4 سانتی‌متر، در سطح اطمینان 99 درصد در میزان متغیرهای رواناب، بار رسوب، غلظت رسوب و ضریب هرزآب اختلاف معنی‌دار وجود دارد (0.010>P). همچنین میزان فرسایش از 60 تا 97 درصد بسته به میزان درصد پوشش مالچ کاهش یافت. نتایج این پژوهش می‌تواند برای مدیریت بهتر اراضی جنگلی و همچنین حفاظت خاک مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effects of wood shreds on runoff and soil loss control- An experimental study in plot scale

نویسندگان [English]

  • ataollah kavian
  • Elham Elahi
  • seyed majid zabihzadeh
چکیده [English]

Soil erosion is a global problem that seriously threatening natural resources, human welfare and even life human. Globally, there are many methods for soil conservation including biological, mechanical and bio-mechanical methods, which these methods are expensive and they are not environmental friendly. Mulching is one of the management practices to reduce the impact of raindrops on soil erosion and control surface runoff. From these, organic mulches improve soil texture and infiltration capacity and avoid from environmental pollution. Mulching also decreases crusting of the soil due to rainfall impact also reduces erosion by absorbing the kinetic energy of the raindrops. Wood mulches have been developed from wood manufacturing waste (e.g., wood strands such as Wood Straw, wood shreds or wood chips) made from burned trees or forest thinning operations, and shredded forest floor material from nearby eroded areas. Although these wood-based mulches are unlikely to harbor non-native seeds, their greater density can increase the cost of transportation to the site and aerial application as compared to straw mulch. Laboratory studies established that wood strands have greater resistance to wind displacement as compared to agricultural straw, and both wood strands and wood shreds provide equal or greater protection from erosion as compared to agricultural straw mulch at equal areal coverage rates. Foltz and Wagenbrenner (2010) reported that a 50% cover of wood shred mulch, with small (

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulch
  • Rainfall simulator
  • Alnus subcordata
  • Wood shreds
  • Soil and water conservation