بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان سرریز جانبی لبه تیز ذوزنقه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سرریزهای جانبی به طور معمول در سیستم‌های زهکشی و کنترل سیلاب،‏ جمع‌آوری آب‌های سطحی و بسیاری از پروژه‌های منابع آب و محیط‌زیست کاربرد دارند. این پژوهش ویژگی‌های ضریب شدت جریان سرریز جانبی لبه‌تیز ذوزنقه‌ای شکل را با طراحی 18 سرریز در شرایط زیربحرانی ارزیابی کرده و عوامل تأثیرگذار بر روی ضریب شدت جریان این سازه هیدرولیکی را بررسی می‌کند. در این پژوهش از روش‌های آماری و رگرسیون چندگانه،‏ معادلاتی با 4.3 و 5.4 درصد خطا برای محاسبه ضریب شدت جریان ارائه شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که درنظر گرفتن شیب جانبی سرریز به‌عنوان عامل اثرگذار بر ضریب شدت جریان،‏ دقت برآورد را 1.2 تا 2.3 درصد افزایش می‌دهد. همچنین براساس محاسبات انجام شده،‏ نسبت بی‌بعد طول روگذری جریان به طول سرریز،‏ مهم‌ترین عامل اثرگذار روی ضریب شدت جریان در این نوع سرریزها بوده و حذف این عامل خطای محاسبات را 1.4 درصد افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory investigation on discharge coefficient of trapezoidal sharp crested side weirs

نویسندگان [English]

  • hani tabrizi
  • ruholla fatahi
  • behzad ghorbani
چکیده [English]

Side weirs are used in drainage systems, flood control, runoff collecting and many water resources and environmental projects. In this study, discharge coefficient in trapezoidal sharp crested side weirs was investigated by designing 18 weirs in subcritical condition and the effective factors on this parameter were studied. Some equations presented for calculating discharge coefficient with 4.3 and 5.4 percent error by using statistical methods and multiple regression. Results demonstrate that considering the side slope of the weir as an effective factor on discharge coefficient, increase accuracy of computations 1.2 up to 2.3 percent. Also, according to the calculations, the most important factor on discharge coefficient in this type of weirs is the ratio of overflow length to the length of the weir and omitting this factor leads to increase the error up to 1.4 percent.