پتانسیل‌یابی منابع آب کارست کوه‌های دوان و شاپور براساس تصمیم‌گیری چندمعیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

عامل‌های زیادی در پتانسیل‌یابی منابع آب کارست مهم هستند که می‌توان به عامل‌های هیدروژئولوژیکی (چشمه‌ها)،‏ ساختاری (شکستگی‌ها و گسل‌ها)،‏ زمین‌شناسی (لیتولوژی)،‏ توپوگرافی (سطح اساس فرسایش محلی و شیب)،‏ نزولات جوی و پوشش گیاهی اشاره کرد. هدف از این بررسی،‏ ارزیابی پتانسیل آب‌های زیرزمینی کارستی تاقدیس دشتک و عامل‌های مؤثر بر آن است. بر این اساس،‏ نقشه‌های موضوعی مختلف با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور تهیه و در هر نقشه،‏ ارزش‌دهی به سلول‌های مختلف با روش قطعی از 0 تا 9 انجام شده است. وزن‌دهی نقشه‌ها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مقایسه زوجی) انجام شد و در نهایت نقشه‌ها به روش هم‌پوشانی شاخص با هم تلفیق شدند. نقشه نهایی شامل وزن‌های از 0 تا 9 و نقشه طبقه‌بندی شده ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که پتانسیل آب کارست دشتک شمالی بیش از جنوبی است. هماهنگی نواحی با پتانسیل بالا با چشمه‌های با آبدهی زیاد نشان می‌دهد که مدل ارائه شده می‌تواند به ‌طور موفقیت‌آمیزی برای منطقه‌های کارستی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Karst groundwater potential in Davan and Shapour Mountains based on Multiple Criteria Decision Making

نویسندگان [English]

  • Majid Dashti Barmaki
  • Mohsen Rezaei
  • Javad Ashjari
چکیده [English]

Several factors are important to evaluate the potential of karst groundwater resources which can be referred to as hydrogeological (springs), structural (fractures and faults), geological (lithology), topographic (local base level and slope), precipitation and vegetation factors. The aim of this research is to assess the potential of karst groundwater in Dashtak anticline and its effective factors. Accordingly, several thematic maps have been prepared by means of using Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) techniques. The rating has been done in each map by crisp method on a scale from 0 to 9. Weighting of the maps has been performed by using the analytical hierarchical process (paired comparisons), and finally maps have been combined using the index overlay. The final map includes weights from 0 to 9 and the classified map is presented. The results show that karst groundwater potential of the northern part of Dashtak is more than the southern part .The correlation between high groundwater potential areas and high discharge springs indicates that the proposed model can be successfully applied to karstic areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS
  • Analytic hierarchy process (AHP)
  • Dashtak anticline
  • Karst groundwater potential
  • ote sensing