ارزیابی روابط تجربی برآورد دبی اوج لحظه‌ای سیلاب در حوضه‌های آبریز غرب ایران

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

یکی از پارامترهای اساسی در طراحی پروژه‌های آبی،‏ دبی اوج لحظه‌ای است. در این تحقیق 20 فرمول تجربی برآورد دبی اوج لحظه‌ای که در نقاط مختلف دنیا تهیه شده‌اند برای 26 عدد از ایستگاه‌های هیدرومتری در حوضه‌های آبریز غرب ایران بررسی شد. بدین منظور آمار دبی اوج لحظه‌ای در یک دوره آمار ی 42 ساله(45-1344 تا 87-1386) در این ایستگاه‌ها استخراج گردید. تحلیل فراوانی توسط ? تابع توزیع احتمالی بر روی دبی های اوج لحظه‌ای صورت گرفت و بعد از آزمون‌های نکویی برازش دبی‌های اوج لحظه‌ای با دوره های برگشت 2،‏ 5،‏ 10،‏ 25،‏ 50،‏ 100،‏ 500 و 1000 ساله با استفاده از تابع توزیع لوگ پیرسون نوع? تعیین شد. همچنین آزمون همگنی حوضه‌های مورد مطالعه به روش دالریمپل صورت گرفت. تحلیل رگرسیون خطی و غیر خطی انجام و فرمول‌های تجربی برای منطقه واسنجی شدند و سپس بهترین فرمول پیشنهاد شد. میانگین خطا در مدل‌های پیشنهادی برای دوره‌های برگشت 2 تا 1000 سال بین 21.67 و 34.67 درصد قرار گرفت. از مهمترین نتایج تحقیق عدم کارایی فرمول فولر در برآورد دبی اوج لحظه‌ای در حوضه‌های غرب کشور است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of empirical relationships for estimation of instantaneous peak flow Discharge in western catchments of IRAN

نویسندگان [English]

  • saeid shabanlou
  • Ahmad Rajabi
  • Saeid Eslamian
  • Seyed Farhad Mousavi
چکیده [English]

One of the most important parameters in design of hydraulic structures is the instantaneous peak discharge. In this research, 20 empirical formulas that have been developed all over the world to estimate the peak discharge are evaluated in 26 hydrologic stations of western catchments of Iran. Instantaneous peak discharge data during a 42 year period at these stations were selected. Frequency analysis was performed on these instantaneous peak discharges by eight probability distribution functions, and after the best fit test , the instantaneous peak discharges with return periods of 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 and 1000 year were estimated by Log Pierson type III distribution. Homogeneity test of catchments under study was also done by Dalrymple method. Linear and non-linear regression analyses were done and the empirical formulas were calibrated for the region, and then the best formula was recommended. For the recommended models, the mean error for 2 to 1000-year return periods was between 21.67% and 34.67%. Among the most important results of the study is the inaccuracy of Fuler formula in estimating the instantaneous peak discharge in western catchments of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instantaneous peak flood discharge
  • basin
  • log Pearson
  • frequency analysis