ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی با مدل ریاضی MT3DMS (مطالعه موردی: دشت رفسنجان)

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

در مناطق خشک کشور نظیر دشت رفسنجان،‏ بهره برداری از منابع آب‌ زیرزمینی بیشتر از منابع آب‌های سطحی است. این تحقیق برای بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت رفسنجان مدل کمی و کیفی دشت توسط مدل‌هایMODFLOW و MT?DMS تهیه شد. مدل‌های کمی و کیفی تهیه شده برای این آبخوان با داده‌های صحرایی اندازه‌گیری شده،‏ مقایسه و مدل واسنجی شد. سپس از مدل برای پیش بینی برای 2 و 5 سال آینده استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان پارامترهای مختلف در آب زیرزمینی در کل دشت،‏ چه در گذشته و چه در آینده روند افزایشی دارد. این افزایش در حوالی شهر انار بیشتر مشاهده می‌شود. اما از میان این پارامترها،‏ کلر و شوری(EC)‎ افزایش چشمگیری در میان سایر پارامترها دارد. بنابراین کاهش برداشت،‏ کم شدن فعالیت‌های کشاورزی و افزایش تغذیه به منابع آب زیرزمینی می‌تواند تا حدودی از افزایش پارامترهای کیفی طی سال‌های آینده جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of groundwater quality by mathematical model MT3DMS (Case study: Rafsanjan plain)

نویسندگان [English]

  • Abbas Zamzam
  • Mohammad Bagher Rahnama
چکیده [English]

In desert and dry regions such as Rafsanjan plain, use of the groundwater resources is more than surface water resources. In this research, MODFLOW and MT?DMS were implemented for a quantitative and qualitative modeling tools to investigate groundwater quality in Rafsanjan plain. The presented qualitative model for this aquifer was compared by observed data and calibrated. Then sensitivity analysis was preformed and this model was used to predict the next 2 and 5 years. Results showed that concentration of various parameters available in groundwater increase in the whole plain, increase in chloride (CL) and electrical conductivity (EC) being more than other parameters. Therefore, it was concluded that discharge and agriculture works should be decreased and recharge increased in this plain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • qualitative model
  • Groundwater
  • Rafsanjan plain
  • MODFLOW and MT?DMS