بررسی آلودگی آب رودخانه زیلکی رود در استان گیلان

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تأثیر سموم،‏ کودها و مواد شیمیایی بر آب رودخانه زیلکی‌رود گیلان بررسی‌شد. بدین منظور از پنج نقطه این رودخانه نمونه‌برداری شد و میزان فسفات،‏ نیترات،‏ آمونیوم،‏ جیوه،‏ ارسنیک،‏ کادمیوم،‏ ادیفنفوس،‏ بوتاکلر و دیازینون بر روی نمونه‌ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد حداکثر نیترات و آمونیوم به میزان ppm 14.45 و 0.34 همواره کمتر از حداکثر مجاز است ولی مقدار فسفات همواره نزدیک به حد مجاز ppm 0.2‎ و گاه فراتر از آن بوده است. مقدار فلز سنگین جیوه تا غلظت ppb 5.6‎ مشاهده شده که بسیار بیشتر از حداکثر مجاز است ولی ارسنیک و کادمیوم با حداکثر غلظت ppb 9.26‎ و 0.56 کمتر از حداکثر مجاز بوده اند. ادیفنفوس،‏ دیازینون و بوتاکلر به ترتیب به مقدار ppb 2.66‎ ،‏ 2.48 و 49.7،‏ در آب موجود بود درحالی که بر اساس استانداردها غلظت آنها در آب سطحی باید بسیار ناچیز و یا صفر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying pollution of Zilakyrood river in Guilan province, Iran

نویسندگان [English]

  • Azra Yousofi-Falakdehy
  • Ghalamreza golparvar
  • Hosein Safdel
  • Mirahmad Nashaei
چکیده [English]

In this study, we investigated the effects of using fertilizers, chemicals, and herbicides over paddy fields on contamination level of the Zilakyrood river during 9 months of 2007-2008 period. Samples were taken in five points of the river. Phosphate, Nitrate, Ammonium, Mercury, Arsenic, Cadmium, Edifenphos, Butachlore and Dazinon of these samples were measured. The result showed that Nitrate and Ammonium were 14.45 and 0.34 ppm (below the critical level), but Phosphate fluctuated around the critical level (0.2 ppm). Mercury was 5.6 ppb that was dramatically above the critical level. Arsenic and cadmium were 0.56 and 9.26 ppb respectively that were less than critical. Despite what has appeared in standars that mentions Edifenphos, Diazinon and Butachlore should not exist in surface waters, they were amounted to 2.66, 2.48 and 49.7 ppb respectively in this river.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollution
  • Chemical and fertilizer
  • Heavy metals
  • Water resource
  • Zilakyrood river