برآورد نفوذ آب در جویچه با یک مدل دو بعدی و مقایسه آن با سایر مدل‌های نفوذ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برای برآورد نفوذ دو بعدی آب در جویچه با در نظر گرفتن اثرات نفوذ از لبه‌ها و محیط خیس شده آن،‏ مدل نفوذ وریک با مدل‌های‌کوستیاکوف-لوییس،‏ فیلیپ و HYDRUS-2D مقایسه شد. بدین منظور نفوذ آب در جویچه‌ها با استفاده از روش ورودی-‌خروجی نیز در مزرعه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که مدل دو بعدی وریک کمترین درصد خطا و مدل فیلیپ بیشترین خطا را نسبت به مقادیر اندازه‌گیری شده دارند. درصد خطا و مجذور میانگین مربعات خطای مدل دو بعدی وریک به ترتیب 5.5 درصد و0.0031 متر مکعب بر متر بدست آمدند. میانگین درصد خطا‌ی مدل‌های‌کوستیاکوف-لوییس و فیلیپ به ترتیب 20.2 و 25.5 درصد و مجذور میانگین مربعات خطای آن‌ها به ترتیب 0.0042 و 0.0058 متر مکعب بر متر بود. همچنین مدل نفوذ وریک با مدل دو بعدی HYDRUS-2D مقایسه و نتایج نشان داد که اختلاف این دو روش در برآورد نفوذ آب در خاک ناچیز و حدود 3.5 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of a Two Dimensional Infiltration Model with other Models for Irrigated Furrows

نویسندگان [English]

  • Mehdi Panahi
  • Seyed Majid mirlatifi
  • Fariborz Abbasi
چکیده [English]

In order to take into consideration the two dimensional infiltration (2-D) of water in furrows, the performance of Warrick two dimensional model was compared with Kostiakov-Lewis, Philip, and advanced HYDRUS-2D models. The accuracy of different methods was evaluated by comparing the measured furrow infiltration that was computed by input-output method. The results indicated that the 2-D Warrick model had the least error and Philip model had the highest error among the model tested. The absolute error (AE) and RMSE of the two dimensional Warrick infiltration model were obtained as 5.5% and 0.0031 m3 m-1 respectively. The absolute error of the Kostiakov-Lewis and Philip were 20.2% and 25.5% and their RMSE were 0.0042 and 0.0058 m3 m-1 respectively. Also the results showed that the difference between the two dimensional Warrick infiltration and the HYDRUS-2D models was 3.5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edge effect
  • Infiltration methods
  • two
  • dimensional Warrick infiltration
  • Furrow irrigation