بررسی کفایت شبکه زهکشی شهر ماسال و ارایه راهکارهای بهبود آن با استفاده از نرم‌افزار MIKESWMM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه مدیریت سیلاب و رواناب سطحی در محدوده شهرها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق کفایت شبکه جمع-آوری آب‌های سطحی شهر ماسال برای عبور سیلاب طراحی بررسی شد. اطلاعات اقلیم،‏ نقشه‌های توپوگرافی،‏ طرح تفصیلی و کاربری اراضی برای شبیه‌سازی شبکه جمع‌آوری رواناب سطحی با استفاده از مدل کامپیوتری MIKESWMM تهیه شد. شبیه‌سازی هیدرولوژیکی با وارد کردن خصوصیات فیزیوگرافی،‏ الگو و توزیع زمانی بارش با دوره بازگشت 10 ساله در بلوک رواناب صورت گرفت. با انتقال کلیه اطلاعات بلوک رواناب به بلوک انتقال توسعه یافته و وارد کردن اطلاعات مربوط به مشخصات مجاری آبرو،‏ گره‌ها،‏ شرایط مرزی و خروجی‌ها در مدل،‏ شبیه‌سازی هیدرولیکی انجام شد. نتایج نشان داد که شبکه موجود توانایی لازم برای عبور دادن سیلاب طراحی را نداشته و این موجب ایجاد اضافه‌بار و شرایط سیلابی در محل بعضی گره‌ها به‌مدت طولانی (بیش از 360 دقیقه)،‏ می‌شود. برای حل مشکل،‏ ابعاد مناسب برای عبور سیلاب طرح تعیین شد به گونه‌ای که در هنگام وقوع سیلاب طراحی،‏ میزان تداوم شرایط سیلابی و اضافه بار به طور کامل حذف و یا به حداقل ممکن (کمتر از 15 دقیقه) برسد و براساس آن ابعاد مقاطع تیپ برای اجرا پیشنهاد شد. همچنین در این تحقیق آنالیز حساسیت مدل در بلوک رواناب انجام و عوامل مساحت و درصد نفوذناپذیری با شاخص حساسیت 2،‏ به‌عنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نتایج شبیه‌سازی مدل مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of adequacy of Masal City Drainage Network and Suggestions for Improvement by Using MIKESWMM Model

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadi
  • Ali Shahnazari
  • Ramin Fazloula
  • Afshin Ashrafzadeh
چکیده [English]

Today, the management of flooding and surface runoff in urban areas is very important. In this study, adequacy of surface water collecting network in Masal city for passing the design flood is considered. The basic information about the climate, topography and land use provide for simulation of surface water collecting network using MIKE SWMM computer model. Hydrologic simulation in RUNOFF block was performed by entering the physiographic characteristics, pattern and the time distribution of precipitation for 10 return periods. For hydraulic simulation, the inputs from junctions and conduits characteristics were entered to EXTRAN block, and also the geometrical properties of the channel, grids, boundary conditions and outlets were fed to the model for simulations. The results showed that existing condition has not been able to pass design flood and this matter causes surcharge and flooding conditions in location of junctions more than 360 minutes. Therefore with technical and application considerations and with a trial and error procedure, adequate sizes of channels for passing design flood was determined so that in occurring of design flood, surcharge and flooding conditions have been omitted completely or become minimum (less than 15 minute) and according to that, the typical sizes of channels for passing design flood were proposed. Also in this, the sensitivity analysis of model was examined in RUNOFF block. Area and the percent of imperviousness with sensitivity index equal 2, ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamical wave model
  • Surface runoff
  • Masal city
  • Urban drainage