روندیابی سیلاب در رودخانه ها با استفاده از مدل موج سینماتیک و ماسکینگام-کانژ(مطالعه موردی: رودخانه دوآب صمصامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

روندیابی سیلاب در رودخانه ها فرایندی ریاضی است که برای پیش‌بینی هیدروگراف سیلاب در نقطه‌ای پایین‌دست ایستگاه اندازه‌گیری دبی صورت می‌گیرد. حل معادلات کامل سنت- ونانت در تحلیل جریان غیرماندگار معمولاً امر پیچیده‌ای است که نیازمند استفاده از کامپیوتر و مدل‌های تجاری توسعه یافته برای این کار است. در مقابل این روش‌ پیچیده،‏ روش‌های ساده‌تر و تقریبی هیدرولیکی و هیدرولوژیکی مختلفی توسعه یافته‌اند که با در نظر گرفتن برخی فرضیات می‌توانند سیلاب را در رودخانه‌ها روندیابی کنند. در این تحقیق،‏ صحت و دقت دو روش موج سینماتیک و ماسکینگام-کانژ که از روش‌های تقریبی روندیابی سیل محسوب می‌شدند،‏ در یک مطالعه موردی در رودخانه دوآب صمصامی با یکدیگر مقایسه شدند. مقادیر RMSE برای روش موج سینماتیک 0.845 و برای روش ماسکینگام- کانژ 1.401 بدست آمد و در مجموع نتایج تحقیق نشان دهنده توانایی بیشتر مدل موج سینماتیک و صحت بیشتر نتایج حاصل از آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flood Routing in Rivers Using Kinematic Wave and Muskingum - Cunge Models (Case Study: Doab Samsami River)

نویسندگان [English]

  • Roohollah Karimian
  • Afshin honarbakhsh
  • Seyed Javad sadatinejad
  • Khodayar Abdollahi
چکیده [English]

Flood routing in rivers is a mathematical process. Its purpose is determination of downstream flood hydrograph. Solving the complete Saint-Venant equations for unsteady flow analysis is generally complicated. For this reason, the use of computer and developed commercial models is necessary. In contrast to these complicated methods, different simplified and approximate procedures of hydraulic and hydrological flood routing have been developed. These procedures with taking into account of some assumptions are capable of flood routing in rivers. In this research, the accuracy of two approximate methods of flood routing including Kinematic Wave and Muskingum-Cunge procedures in a case study in Doab Samsami river were considered and compared to each other. Results show that RMSE values for Kinematic Wave and Muskingum-Cunge methods are 0.845 and 1.401, respectively. In general, results obtained indicate that Kinematic Wave model is more accurate than Muskingum-Cunge model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kinematic Wave and Muskingum
  • Cunge
  • Flood routing
  • Saint
  • Venant equations
  • Doab Samsami