بکارگیری الگوریتم ژنتیک در تعیین پارامترهای منطق فازی برای بهینه سازی هیدروگراف خروجی مخزن سد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

استفاده از فناوری‌های بهینه‌سازی در عملکرد مخزن یک ایده جدید نیست و تاکنون فنون گوناگونی برای بهبود ظرفیت بهره‌وری عملکرد مخزن بکار گرفته شده‌اند. قاعده کلی در این روش‌های بهینه‌سازی،‏ تعیین مقادیر متغیرهای تصمیم برای حداقل یا حداکثر کردن تابع هدف است که یک سری محدودیت دارد. به عنوان هدف اصلی؛ در این مقاله،‏ با ترکیب الگوریتم ژنتیک و منطق فازی،‏ هیدروگراف خروجی بهینه،‏ بر اساس هیدروگراف ورودی به مخزن سد کارون 3 تعیین شده است. بدین طریق که،‏ از الگوریتم ژنتیک برای یافتن پارامترهای بهینه در روش سوگنو منطق فازی استفاده شده است. تابع هدف در این مسأله به صورت مجموعه ای از اهداف مختلف کنترل سیل مانند؛ حداقل کردن پیک خروجی،‏ حداقل سازی خرابی پایین دست،‏ ذخیره سیلاب‌ها،‏ و نگهداری سطح نهایی آب نزدیک به ذخیره مطلوب برای رفع نیاز آبی در آینده،‏ و نظایر آن منظور شده است. مثلاً پیک سیلاب خروجی برآورد شده در این روش نسبت به نتایج دو تحقیق قبلی به میزان 13.7 و 8 درصد کاهش داشته و برابر 12600 مترمکعب بر ثانیه تخمین زده شده است. همچنین مقایسه اعداد بیانگر آن است که حداکثر بالاآمدگی سطح آب نسبت به دو تحقیق دیگر در حدود یک متر کمتر است. علاوه بر این،‏ حداکثر تغییرات دبی خروجی درمقایسه با تحقیقات قبلی به ترتیب حدود 66 و 65 درصد کاهش یافته است....

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic algorithm using fuzzy logic in determining the parameters for optimizing the outflow hydrograph

نویسندگان [English]

  • Nina Asadipour
  • Mehran Karami
  • Babak Shahinejad
چکیده [English]

Employment of Optimization technologies for improving the performance of is not a new idea and various kinds of technologies have been used for improving the productivity capacity of the reservoirs. As a general rule for these optimizing methods, decision variables are minimized or maxmimized for an objective function. This method has its own limitations. As the main aim in this paper, by combining genetic algorithms and fuzzy logic, the optimal outflow hydrograph is identified based on the inflow hydrograph for the reservoir of the Karun3 dam. For this purpose, using genetic algorithm, the optimal parameters are determined for Sugeno method in Fuzzy logic. In this problem, the objective function is defined as various goals pursued by flood controlling such as minimization of outflow peak, reduction of damages in downstream areas, flood storage, and maintenance and final level of water stored near optimal for resolving future water requirements, and the like are considered . Comparing the results to other methods, this method is promising at optimization of reservoir performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Fuzzy Logic
  • Genetic algorithm
  • outflow hydrograph
  • Sugeno Method