بررسی رخداد تغییر اقلیم و تأثیر آن بر زمان کاشت، طول دوره رشد و نیاز آبی گندم زمستانه (مطالعه موردی : بهشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر تغییر اقلیم بر تاریخ کاشت،‏ طول دوره رشد و تبخیر و تعرق گندم در دوره‌های آتی در منطقه بهشهر بررسی شده است. در ابتدا رخداد تغییراقلیم در منطقه با دو آزمون روند Mann-Kendall و Sen’s Estimator ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بارندگی در هیچ یک از فصول سال روند معنا داری ندارد درحالی که درجه حرارت در فصل‌های تابستان،‏ پاییز و زمستان روند افزایشی دارد. در ادامه با کوچک مقیاس‌سازی آماری داده‌های خروجی مدل‌های HadCM3 و CGCM3 پارامترهای اقلیمی حداکثر و حداقل درجه حرارت منطقه تحت سناریو A2،‏ در دوره‌های زمانی 2011-2040 ،‏ 2041-2070 و 2071-2100،‏ شبیه‌سازی شدند. مراحل فنولوژیکی گیاه و طول دوره رشد با استفاده از شاخص GDD محاسبه و تبخیر و تعرق پتانسیل به کمک مدل هارگریوز- سامانی برآورد شد. نتایج این بخش نشان داد که در دوره‌های آتی،‏ درجه حرارت در تمامی ماه‌های سال افزایشی بین 1 تا 2 درجه سانتیگراد تا پایان سال 2100 خواهد داشت. تحت شرایط تغییر اقلیم در آینده،‏ دوره زمانی مناسب برای کاشت گندم بین 9 تا 27 روز افزایش و طول دوره رشد گیاه بین 4 تا 14 روز کوتاهتر خواهد شد. اگر چه تبخیر و تعرق روزانه گیاه در طول فصل رشد افزایش می‌یابد اما در مجموع تبخیر و تعرق کل فصل رشد گیاه به دلیل کوتاهتر شدن دوره رشد کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occurrence of climate change and its effect on sowing date, length of growing cycle and evapotranspiration of winter wheat (case study: Behshahr)

نویسندگان [English]

  • Majid soleimani
  • Masoud Parsinejad
  • Shahab Araghi nejad
  • Alireza massah
چکیده [English]

In this study, impact of climate change on sowing date, length of growing season and evapotranspiration of wheat in Behshahr area is evaluated. Detection of climate change was first evaluated by means of Mann-kendall and Sen Estimator trend tests. Results indicated that no significant changes were observed in precipitation for different seasons. Temperature, however, showed an increasing tendency in summer, autumn and winter seasons. Subsequently, changes in Maximum and Minimum temperature were then simulated using HadCM3 and CGCM3 climate projection models run under the IPCC scenario A? were downscaled at local level using statistical technique for 2011-2040, 2041-2070 and 2071-2100 periods. Wheat’s phenological stages and length of growing cycle were estimated using the Growing Degree Day Index (GDD). Potential evapotranspiration (ETo) was calculated using Hargreaves – Samani method. For future periods, results showed that, temperature would increase by one to two degrees in all months by 2100. Under such conditions in the future, the appropriate sowing period will extend by 9 to 27 days and the growing cycle length will decrease by 4 to 14 days. Crop evapotranspiration will also increase during the growing cycle, but total crop evapotranspiration will reduce due to shortening of crop cycle duration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • sowing date
  • evapotranspiration and wheat
  • length of growing cycle