تعیین مناسب‌ترین زمان برای قطع آخرین آبیاری و تاثیر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد چغندرقند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اعمال تنش‌های آبی به قصد افزایش کارآیی مصرف آب و اهداف به‌زراعی (نظیر افزایش برخی پارامترهای کیفی محصول،‏ جلوگیری از رشد بی رویه اندام‌های هوایی محصولاتی نظیر چغندرقند و ...) صورت می‌گیرد. این پژوهش به منظور تعیین و تأثیر زمان قطع آخرین آبیاری و رابطه آن با کمیت و کیفیت چغندر ‏قند در طرح بلوک‏های کامل تصادفی با پنج تیمار (از یک هفته تا پنج هفته قطع آبیاری قبل از برداشت) به مدت 2 سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب به اجرا در آمد. هر تیمار در پنج خط هفت متری با فاصله بین خطوط 60‏ سانتی‏متر و روی ردیف 20 سانتی‏متر اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس مرکب برای صفات مختلف عملکرد ریشه،‏ عملکرد قند ناخالص و عملکرد قند سفید،‏ درصد قند،‏ سدیم،‏ پتاسیم،‏ ازت،‏ خلوص شربت و درصد قند سفید،‏ نشان داد که بین هیچکدام از صفات در سطح احتمال 5% اختلاف معنی‏داری وجود ندارد. مقایسه میانگین عملکرد قند خالص در تجزیه مرکب نشان داد که بالاترین عملکرد به تیمار چهار و پنج به ترتیب با 12‎/9 و 11‎/9 تن در هکتار تعلق داشت هر چند که با سایر تیمارها در یک گروه قرار گرفتند. بالاترین کارآیی مصرف آب شکر مربوط به تیمارهای چهار و پنج هفته قطع آبیاری برابر 69‎/0 کیلوگرم بر متر مکعب بوده است. لذا با توجه به اینکه اکثر صفات مورد بررسی در یک گروه آماری قرار گرفته و با هم اختلاف آماری ندارند و حتی اعمال تنش در پاره‏ای از موارد سبب بهبود کیفیت و افزایش درصد قند شده است لذا چهار الی پنج هفته قبل از برداشت آخر مهر را می توان برای قطع آبیاری توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of the optimum time for final phase of irrigation of sugar beet and its impact on yield and yield components

نویسندگان [English]

  • Keyvan Fottohi
  • Jamal AhmadAli
  • Adel Pedram
چکیده [English]

The aim of applying water stresses are two fold: a) to enhance Water Use Efficiency (WUE) and, b) to reach optimum-agronomic objectives (including, enhancing certain qualitative parameters of the crop, preventing excessive growth of aerial shoots of crops like sugar beet, etc.). This study was performed to evaluate the effect of irrigation interrupting time and its influence on the quality and quantity of sugar beet. The experimental design used Completely Randomized Blocks (CRB) methodology with 5 treatments; one to five weeks irrigation interruption before harvesting. Each treatment was planted on 5 lines with a 7 m length. The row spacing was 60 cm and the plants were 20 cm apart. The results of simple and combined analysis of variance in two years for different traits (root yield, impure sugar yield and white sugar yield, sugar content) showed that there is no significant impact by varying the parameters within the 5% statistical variance. Also, results of mean comparison for white sugar yield in the combined analysis proved that the greatest yield belonged to the 4th and 5th treatments with 9.11 and 9.12 ton/ha, respectively. Therefore, there is no significant difference regarding characteristics studied in statistical group, though even in some cases water stress can improve quality and increase sugar content percentage. So, irrigation interruption 4-5 weeks before harvesting in October can be suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation interruption time
  • Sugar beet
  • Water stress
  • Water use efficiency
  • Miyandoab