ارزیابی میزان غلظت جیوه در آب خور موسی در استان خوزستان

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

خورموسی یکی از با ارزش‌ترین اکوسیستم‌های آبی در استان خوزستان است. بررسی‌های پیشین انجام شده روی رسوبات و آبزیان این منطقه بیانگر آلودگی این خور به فلز جیوه بوده و میزان آن را بالاتر از استانداردهای جهانی اعلام کرده‌اند. هدف از این بررسی ارزیابی غلظت جیوه در آب خور موسی است. بدین منظور،‏ پنج خور زنگی،‏ جعفری،‏ پتروشیمی،‏ غزاله و مجیدیه در منطقه خور موسی بررسی شد. نمونه‌های آب در آبان ماه سال 1388 جمع‌آوری شد. جیوه محلول در آب با روش استاندارد آفا در نظر گرفته شد و مقدار آن به کمک دستگاه جذب اتمی و روش بخار سرد اندازه‌گیری شد. غلظت جیوه در نمونه‌های آب در محدوده 3.66 تا 12.00 میکروگرم در لیتر قرار داشت. بالاترین غلظت جیوه در خورهای غزاله و مجیدیه مشاهده شد و کمترین مقدار آن در خور زنگی یافت شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که غلظت جیوه در آب خور موسی بیش از حداکثر سطح مجاز و و همچنین سطح خطرناک جیوه در آب دریا است که یک بحران زیست‌محیطی برای این منطقه محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of mercury concentration in the water of Musa Estuary in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • sedigheh babadi
  • Alireza Safahieh
  • Seyyed Mohammad Bagher Nabavi
  • Kamal Ghanemi
  • Mohammad Taghi Ronagh
چکیده [English]

Musa Estuary is one of the most valuable aquatic ecosystems in the in Khuzestan Province. Previous studies on sediment and organisms in this ecosystem found some indications of mercury pollution in this area and have emphasized that mercury concentrations are above global standards. The aim of this study was to evaluate the mercury concentration in the waters of Musa Estuary. For this purpose, five creeks (Zangi, Jafari, Petroshimi, Ghazaleh and Majidieh) of Musa Estuary were investigated. Water samples were collected in November 2009. The extraction of dissolved mercury from water samples were conducted according to the APHA standard method and the level of Hg were determined using cold vapor atomic absorption spectrometry. Mercury concentrations in water samples ranged from 3.66 to 12.00 μg/l. The highest Hg concentrations were observed in at Ghazaleh and Majidieh creeks and the lowest mercury contents were found in Zangi creek. The results of this study indicated that Hg concentration in waters of Musa Estuary exceeds the maximum acceptable level (0.2 μg/l) and warning limit (2.0 μg/l) for mercury in seawater which is a critical environmental issue for this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musa Estuary
  • Pollution
  • Mercury
  • Water