ضریب دبی جریان برای دریچه‌های قائم

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

از انواع دریچه‌ها به طور گسترده‌ای برای اندازه‌گیری دبی و تنظیم سطح آب در طرح‌های آبیاری و زهکشی استفاده می‌شود. به همین دلیل تعیین ضریب دبی دریچه‌ها مهم است. ضریب دبی به مشخصات هیدرولیکی و هندسی جریان و نوع دریچه بستگی دارد. در این پژوهش با حل همزمان معادله برنولی و اندازه حرکت و روش‌های رگرسیون‌گیری،‏ پارامترهای بی‌بعد مؤثر در تعیین ضریب دبی جریان و معادله این پارامترها با ضریب دبی جریان مشخص شد. همچنین نتایج برخی معادلات تحلیلی و آزمایشگاهی موجود برای محاسبه ضریب دبی جریان مقایسه شد. معادله غیرخطی برای هر دو حالت جریان آزاد و مستغرق،‏ نسبت به معادله خطی،‏ ضریب دبی جریان را با دقت بیشتری مدل می‌کند. کلیه محاسبات با استفاده نرم‌افزار جامع Mathematica v.6 انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vertical sluice gate discharge coefficient

نویسندگان [English]

  • Navid Nasehi Oskuyi
  • Dr F. Salmasi
چکیده [English]

The sluice gates are widely used for flow regulating and discharge measuring in irrigation and drainage projects. For this reason, determination of the discharge coefficient for sluice gates is an important issue. Sluice gate discharge coefficient depends on geometric and hydraulic parameters of the flow and type of gate. In this study, with a simultaneous solution of Bernoulli and momentum equations and regression techniques, effective non-dimensional parameters in determining the discharge coefficient and the relation of these parameters and discharge coefficient were determined. Also comparison between some analytic and experimental results for determining discharge coefficient was carried out. Results showed that the nonlinear equation got better results in comparison with the linear equation in modeling discharge coefficient. All numerical computations in procedure of this study were performed by Wolfram Mathematica v.6 software.