نتایج نخستین کاربرد سامانه‌ی آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و بهره‌وری آب در باغ‌های چای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده چای، لاهیجان، ایران

2 پژوهشکده چای، لاهیجان، ایران

چکیده

به‌منظور بهینه‌سازی مصرف آب و کود در سامانه‌ی آبیاری قطره‌ای در باغ‌های چای، برای نخستین بار آزمایشی طی سال‌های 1396 و 1397 در باغ چای کشاورز در منطقه‌ی بازکیاگوراب لاهیجان (استان گیلان) اجرا شد. این آزمایش به‌صورت کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو فاکتور مقدار آب آبیاری و کود نیتروژنی در سه تکرار به اجرا درآمد. کود به‌عنوان عامل اصلی شامل چهار سطح صفر، 100، 150 و 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و آبیاری به‌عنوان عامل فرعی شامل پنج سطح صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد نیاز آبیاری در نظر گرفته شد. برنامه‌ی آبیاری قطره‌ای در دوره‌ی تنش‌آبی به‌صورت هفته‌ای دو بار بر اساس پایش رطوبت خاک و کود نیتروژنی به‌صورت هفته‌ای یک بار طی دوره رشد به روش کود‌آبیاری در عمق توسعه‌ی ریشه‌ها انجام گرفت. این روش آبیاری باعث شد تا بیشترین میانگین عملکرد چای ساختهشده (2581 کیلوگرم در هکتار) و میانگین بهره‌وری آب (0.685 کیلوگرم بر مترمکعب) با میانگین مصرف آب 3845 مترمکعب و 150 کیلوگرم کود نیتروژنی طی دوره رشد به‌دست آید. کاربرد 100 کیلوگرم کود نیتروژنی سرک در شرایط بدون آبیاری (192.7 میلی‌متر بارندگی مؤثر منجر به تولید 803 کیلوگرم چای ساخته‌شده با بهره‌وری آب بارندگی 0.42 کیلوگرم بر مترمکعب شد. با توجه به افزایش عملکرد (300 درصد) و بهره‌وری آب (60 درصد) حاصل از کاربرد سامانه‌ی کود آبیاری قطره‌ای در مقایسه با شرایط دیم، استفاده از این روش آبیاری به‌منظور تولید اقتصادی چای با مصرف کمتر آب و کود در مناطق چای‌کاری بویژه اراضی شیب‌دار و مرتفع توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Results of the first application of drip irrigation system on yield and water productivity in tea plantations

نویسندگان [English]

 • kourosh majd salimi 1
 • Reza Azadi Gonbad 2
1 Instructor. Tea Research center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Lahijan, Iran
2 Tea Research Center, Horticultural Sciences Research Institute
چکیده [English]

Introduction:
Water and nitrogen fertilizer are the most important agricultural inputs in the production of tea leaves and shoots as yield. In some months (mid-June to early September), the amount of rainfall is less than the water requirement of tea plants and the amount and quality of the product due to water shortage stress is greatly reduced, which threatens the livelihood of farmers and the region's economy. Therefore, supplying the required water of the tea plant by using supplementary irrigation and correct principles of operation is the most important issue in increasing the quantity, quality and marketability of the tea produced and its economic efficiency. The use of conventional fertilizer application in the region, ie fertilizing mixed with soil in rainfed (without irrigation) and irrigated (sprinkler irrigation) fields had high losses and low efficiency. Reports show that more than 60% of tea plantations in Guilan and Mazandaran provinces are located in highlands and sloplands regions. Currently, sprinkler irrigation methods are used to irrigate less than 5% of the total tea growing regions (about 20,000 ha), while production in other regions is entirely dependent on precipitation. Technical limitations and restrictions related to the design and implementation of sprinkler irrigation methods in these regions are the main reasons for the underdevelopment of irrigated lands in tea growing regions. This issue and the lack of access to reliable water resources in these regions, highlights the importance of using drip irrigation in tea plantations. Therefore, the main challenge in this situation is the implementation and development of effective and low-cost irrigation methods that have high water productivity and are cost-effective for farmers.

Methods:
In order to optimize water and fertilizer use in drip irrigation system in tea fields, a field experiment was conducted in 2017-2018 in tea plantation in Bazkiagoorab region, Lahijan (Guilan province). The experiment was conducted as split plots in a randomized complete block design with two factors of irrigation water and nitrogen fertilizer in three replications. Fertilizer was considered as main factor in four levels of 0, 100, 150, 200 kg N ha-1 (N0 to N3) and irrigation as a sub-factor in five levels of 0, 25, 50, 75 and 100 water requirement percentage (I0 to I4). In the irrigation system of this research, on-line drippers (surface drip irrigation) of Netafim company with design flow rate of 4 L hr-1 were used. Sub-pipes (laterals) approximately 5 m long were placed in the middle of every two rows of tea plants throughout the experimental plot (except plots without irrigation). Seven drippers with a distance of 0.7 m (one dripper per plant) were installed on 16 mm laterals. Drip irrigation scheduling in water stress period was conducted twice a week based on soil moisture monitoring and fertilization (nitrogen) program once a week during growth period by fertigation at plant root depth.

Results:
The maximum yield average (2581 kg ha-1 of made tea) and WP(I+P) (0.685 kg ha-1 m-3) with average water use of 3845 m3 and 150 kg N ha-1 was obtained during the growth period. The average water consumption of deficit irrigation levels I3, I2 and I1 was estimated to be 3380, 2917 and 2454 m-3, respectively. The biennial average of the highest yield of made tea for irrigation treatments I3 to I1 was 2640, 1449 and 1225 kg ha-1, respectively. At all levels of deficit irrigation of the experimental years, increasing the amount of nitrogen fertilizer increased water productivity, so that the productivity values related to deficit irrigation levels of 75% of water requirement (I3) were higher than the other two irrigation levels (50% and 25%). The highest water productivity for deficit irrigation levels I3, I2 and I1 was related to the use of 150 kg of nitrogen fertilizer equal to 0.625, 0.615 and 0.555 kg m-3, respectively.
Top dressing of 100 kg N ha-1 in rain-fed/no-irrigation conditions (192.7 mm of effective rainfall) resulted in 803 kg of made tea with rain water productivity of 0.42 kg ha-1 m-3. Due to the increase in yield (300%) and water productivity (60%) resulting from the application of drip irrigation fertilizer system compared to rainfed conditions, the application of this irrigation method to produce tea economically with less water and fertilizer consumption in tea growing regions, especially sloplands and highlands are recommended. In general, for more than 8000 kg of green tea leaves per hectare, application of 150 kg of nitrogen fertilizer and lower yield, application of 100 to 120 kg of nitrogen fertilizer as a solution in drip irrigation system (fertigation) is recommended

کلیدواژه‌ها [English]

 • economic production of tea
 • fertigation
 • localized irrigation
 • water use optimization
 • غلامی م. 1387. طرح برنامة راهبردی تحقیقات چای. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشکدة چای. گزارش نهایی. شمارة مصوب 8601-21-21-1.
 • مجد‌‌سلیمی ک. 1395. تأثیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد چای در شرایط آبیاری تکمیلی و دیم. پژوهش‌‌های تولید گیاهی. 23(2): 145-163.
 • مجدسلیمی ک. و امیری ا. 1393. تحلیل بهره‌‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در تولید چای با روش آبیاری بارانی. حفاظت منابع آب و خاک. 3(3): 47-37.
 • مجد‌‌سلیمی ک. امیری ا. و شایگان ش. 1394. ارزیابی بهره‌‌وری آب در تولید چای (Camellia sinensis) در مناطق چای‌‌کاری استان گیلان. بوم‌‌شناسی کشاورزی. 7 (2): 190-201.
 • مجد‌‌سلیمی ک. و شایگان ش. 1396. بهبود عملکرد و خصوصیات کیفی چای (Camellia sinensis) با بهینه‌‌سازی کاربرد کود نیتروژنی و آب آبیاری. پژوهش‌‌های تولید گیاهی. 24(1): 1-16.
 • مجدسلیمی ک. امیری ا. و صلواتیان س. ب. 1393. ارزیابی عملکرد و کارآیی مصرف آب در تولید اقتصادی چای تحت تأثیر تیمارهای آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن. پژوهش آب در کشاورزی. 28(3): 571-583.
 • Carr M. K. V. 2010a. The role of water in the growth of the tea (Camellia sinensis) crop: a synthesis of research in eastern Africa. 1. water relations. Experimental Agriculture. 46(3): 327-349.
 • Carr M. K. V. 2010b. The role of water in the growth of the tea (Camellia sinensis) crop: a synthesis of research in eastern Africa. 2. water productivity. Experimental Agriculture. 46(3): 351-379.
 • Chen P. A. Lin S. Y. Liu C. F. Su Y. S. Cheng H. Y. Shiau J. H. and Chen I. Z. 2015. Correlation between nitrogen application to tea flushes and quality of green and black teas. Scientia Horticulturae. 181(2): 102-107.
 • Cheruiyot E. K. Mumeraa L. M. Ng'etichb W. K. Hassanalic A. and Wachira F. N. 2010. High fertilizer rates increase susceptibility of tea to water stress. Journal of Plant Nutrition. 33(1): 115-129.
 • Kigalu J. M. Kimambo E. I. Msite I. and Gembe M. 2008. Drip irrigation of tea (Camellia sinensis) 1. Yield and crop water productivity responses to irrigation. Agricultural Water Management. 95(11): 1253-1260.
 • Maghanga J. K. Kituyi J. L. Kisinyo P. O. and Ng’etich W. K. 2013. Impact of Nitrogen Fertilizer Applications on Surface Water Nitrate Levels within a Kenyan Tea Plantation. Journal of Chemistry. 2(4): 1-4.
 • Möller M. and Weatherhead E.K. 2007. Evaluating drip irrigation in commercial tea production in Tanzania. Irrigation and Darainage Systems. 21(1): 17-34.
 • Msomba S. W. Reuben S.O.W.M. Rweyemamu C. L. and Kamunya S. M. 2018. Evaluation of improved tea (Camellia sinensis) genotypes to differential drip-irrigation levels in Tanzania. Res. J. of Agriculture and Forestry Sci. 6(6): 1-13.
 • 15-Nalina M. Saroja S. Rajkumar R. Radhakrishnan B. Nagarathan, K. and Chandrashekara KN. 2018. Variations in
 •  
 • quality constituents of green tea leaves in response to drought stress under south Indian condition. Scientia Hortic. 233(2): 359-369.
 • Owuor O. Kamau D. M. Kamunya S. M. Msomba S. W. Uwimana M. A. Okal A. W. and Kwach B. O. 2011. Effects of genotype, environment and management on yields and quality of black tea. Genetics, Biofuels and Local Farming Systems. 7(1): 277-307.
 • Qian Hu J. Zhao L. and Zhang X. 2018. Response of Tea Plants to Drought Stress. In book: Stress Physiology of Tea in the Face of Climate Change. pp. 63-81.
 • Stephens W. and Carr M. K. V. 1994. Responses of tea (Camellia sinensis) to irrigation and fertilizer. IV. Shoot population density, Size and Mass. Experimental Agriculture. 30(2):189-205.