بررسی تأثیر کم‌آبیاری بر عمکرد و بهره‌وری آب ذرت علوفه‌ای در صورت استفاده از دو نوع مدیریت مختلف در سیستم آبیاری قطره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار مؤسسۀ تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 دانشجوی دکتری گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با توجه به این که کمبود منابع آبی یک عامل محدودکننده در تولید محصولات کشاورزی به‌شمار می‌آید، برای دستیابی به عملکرد مطلوب و افزایش بهره‌وری آب، داشتن یک برنامه دقیق آبیاری و شیوة مدیریتی مناسب امری لازم و ضروری است. اخیراً تکنولوژی جدیدی به‌نام مدیریت آبیاری پالسی در زمینه آبیاری محصولات زراعی مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت آبیاری پالسی شامل یک سری سیکل‌های آبیاری متشکل از یک فاز قطع و یک فاز وصل جریان است به‌طوری که سیکل‌های قطع و وصل تا زمانی که تمام آب مورد نیاز گیاه وارد مزرعه شود ادامه پیدا خواهد کرد. به منظور بررسی تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب ذرت علوفه‌ای تحت مدیریت آبیاری پالسی و پیوسته آزمایشی در قالب کرت‌های نواری خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1398 در منطقه ورامین به اجرا درآمد. فاکتور اصلی شامل سه سطح آبیاری تأمین 100، 80 و 60 درصد (به ترتیب 1W، 2W و 3W) نیاز آبی گیاه و فاکتور فرعی شامل دو مدیریت آبیاری پالسی(P) و پیوسته (C) در سیستم آبیاری قطره‌ای بودند. براساس نتایج به‌دست آمده، بیشترین عملکرد بیولوژیکی ذرت علوفه‌ای مربوط به تیمار 1PW برابر با 25 تن در هکتار و بیشترین بهره‌وری آب نیز در تیمار 2PW برابر 6.72 کیلوگرم بر مترمکعب به‌دست آمد که نسبت به تیمار شاهد به‌ترتیب 25% و 35% افزایش داشتند. بیشترین ارتفاع گیاه مربوط به تیمار 1PW برابر 285 سانتی‌متر بود که نسبت به تیمار آبیاری کامل پیوسته 4.5 درصد افزایش داشت و کم‌ترین آن متعلق به تیمار 3PW برابر 172 سانتی‌متر برآورد شد. با توجه به نتایج مقایسه میانگین و مقادیر بهره‌وری آب به‌دست آمده در این پژوهش، در مناطقی با اقلیم مشابه که با کمبود منابع آبی مواجه هستند به‌منظور استفاده بهینه از منابع آب اعمال تنش کم‌آبی در سطح %80 نیاز آبی گیاه با مدیریت پالسی در زراعت ذرت علوفه‌ای توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of deficit irrigation on yield and water productivity of silage maize under pulsed and continuous drip irrigation management

نویسندگان [English]

 • iman hajirad 1
 • Seyed Majid Mirlatifi 2
 • Hosein Dehaghani Sanich 3
 • Sanaz Mohammadi 4
1 Water Management and Engineering Department, Collage of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Water Management and Engineering, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Agricultural Engineering Research Institute, Karaj, Iran
4 PhD Student, Department of Water Management and Engineering, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction:

Using of drip irrigation systems in order to manage water consumption and increase irrigation water productivity is important in the absence of water resources. As water scarcity is a limiting factor in agricultural production, an accurate irrigation scheduling and management is necessary to increase water productivity and crop yield. Recently, a new technology called a pulsed management has been used in drip irrigation systems. Pulse irrigation management consists of a series of irrigation cycles with On-Off phases that these cycles will continue until the entire water required by the plant enters to the field. In order to investigate the effect of deficit irrigation on yield and water productivity of silage maize under pulsed and continuous management in a drip irrigation system, an experiment in the form of split strip plots based on a randomized complete block design with three replications was implemented in Varamin region in 2019. The aim of this study was to compare the water productivity and yield of silage maize under a surface drip irrigation system with pulsed and continuous flow.Methods:

Three irrigation levels include two deficit irrigation treatment and one full irrigation treatment were examined under two pulsed and continuous irrigation management. The main factor included three irrigation levels, applying 100, 80 and 60% of crop water requirement (W1, W2 and W3, respectively) and the sub-factor included two drip irrigation managements, pulsed (P) and continuous (C) in a drip irrigation system. The silage maize hybrid ZP 606 cultivar with a comparative maturity of 93 to 95 days was sowed at a depth of 5 cm with Pneumatic seeding machine. The replications were separated by 2 m to ensure that the treatments in plots were independent to each other. The linear plant density was 12.4 plants m-1, which is equivalent to 124,000 plants per ha. The space between plants was 11.5 cm. In full irrigation treatment, irrigation depth was determined based on bringing the soil moisture to the field capacity and other treatments received a coefficient of that treatment. The soil moisture content was measured using the PR2 profile probe instrument (Delta-T Devices, Cambridge, UK) that was calibrated in the field experiment. The access tubes of the profile probe installed in the middle of the maize twin rows beneath the emitter up to the 100 cm depth of the soil. The plant height, biological yield were measured at the end of the growing season and then water productivity was calculated. The statistical analysis of the results was done using SAS software to determine the best combination of factors for optimizing water productivity and crop yield.

Results:

The amount of irrigation water used in W1, W2 and W3 treatments was 405, 340, 275 mm, respectively. The results showed that the application of different irrigation levels had a significant effect on plant growth indicators, crop yield and water productivity. The effect of irrigation management on these parameters was also significant. Based on the obtained results, the highest biological yield of silage maize was related to PW1 treatment (25 ton/ha) and the highest irrigation water productivity was obtained in PW2 treatment (6.72 kg/m3) with a 25% and 35% increase compared to continuous full irrigation treatment, respectively. The application of pulsed management in W2 irrigation treatment (applying 80% of crop water requirement) compared to full irrigation treatment with continuous management, water productivity increased by 34.93%. The results also showed that in intensive deficit irrigation treatment, W3 (applying 60% of crop water requirement) applying pulsed management had an adverse effect on product growth and yield parameters, so that in this treatment, biological yield declined by 23.28% compared to continuous management treatment. The highest plant height was 285 cm related to PW1 treatment that has 4.5% increase compared to CW1 treatment. The overall results of this study showed that by applying pulsed management in deficit irrigation conditions, applying 80% of the crop water requirement while saving water consumption, the water productivity can be increased by about 35% without significant reduction in crop yield. The lowest plant height was 172 cm in PW3 treatment. According to the statistical analysis of irrigation water productivity, in areas with similar climatic condition and limited water resources in order to save 20% of irrigation water, PW2 treatment was recommended in silage maize planting.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biological Yield
 • Drip Irrigation
 • Irrigation Depth
 • Varamin Region
 • جورونی ا. عالی‌نژادیان بیدآبادی ا. و ملکی ع. 1396. تعیین تابع تولید و پاسخ عملکرد کل مادة خشک و دانه به کم‌آبیاری در گیاه ذرت. مجلة مدیریت آب و آبیاری. 7(2): 241-256.
 • صمدوند س. تاجبخش م. نوروزی ک. و احمدآلی ج. 1392. تأثیر سامانه‌های آبیاری قطره‌ای (Tape) و نشتی در کشت یک ردیفه و دو ردیفه بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه‌ای. مجلة علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. : 113-119.
 • کاراندیش ف. میرلطیفی س. م. شاهنظری ع. عباسی ف. و قیصری م. 1391. بررسی تأثیر آبیاری ناقص ریشه و کم‌آبیاری معمولی بر بهره‌وری آب و عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت. مجلة تحقیقات آب و خاک ایران. 44(1): 33-44.
 • Abdelraouf R. E. Abou-Hussein S. D. Abd-Alla A. and Abdallah E. F. 2012. Effect of short irrigation cycles on soil moisture distribution in root zone, fertilizers use efficiency and productivity of potato in new reclaimed lands. Journal of Applied Sciences Research. 8(7): 3823-3833.
 • Eid A. R. Bakry B. A. and Taha M. H. 2013. Effect of pulse drip irrigation and mulching systems on yield, quality traits and irrigation water use efficiency of soybean under sandy soil conditions. Agricultural Sciences. 4(5): 249-261.
 • Elnesr M. N. and Alazba A. A. 2015. The effects of three techniques that change the wetting patterns over subsurface drip-irrigated potatoes. Spanish journal of agricultural research. 13(3): 2171-9292.
 • Eric S. David S. and Robert H. 2004. To pulse or not to pulse drip irrigation that is the question UF/IFAS–Horticultural Sciences Department. Florida, USA NFREC-SV-Vegetarian (04-05).
 • Karimi M. and Gomrokchi A. 2011. Yield and water use efficiency of corn planted in one or two rows and applying furrow or drip tape irrigation systems in Ghazvin Province, Iran. Irrigation and drainage. 60(1): 35-41.
 • Kuscu H. Karasu A. Mehmet O. Z. Demir A. O. and Turgut I. 2013. Effect of Irrigation Amounts Applied With Drip Irrigation on Maize Evapotranspiration, Yield, Water Use Efficiency, and Net Return in A Suba Humid Cli. Turkish Journal of Field Crops. 18(1): 13-19.
 • Simsek M. Can A. Denek N. and Tonkaz T. 2011. The effects of different irrigation regimes on yield and silage quality of corn under semi-arid conditions. African Journal of Biotechnology .10(31): 5869-5877.
 • Kirda C. Topcu S. Kaman H. Ulger A. C. Yazici A. Cetin M. and Derici M. R. 2005. Grain yield response and N-fertiliser recovery of maize under deficit irrigation. Field Crops Research. 93(2-3): 132-141.
 • Cakir R. 2004. Effect of water stress at different development stages on vegetative and reproductive growth of corn. Field Crops Research. 89(1): 1-16.